سال: ۱۳۹۷

پياده سازي يك سيستم پهپاد مبنا جهت پايش خطوط انتقال هوايي برق فشار قوي

همکاران: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۷

طراحي، پياده سازي و آزمون نرم افزار PODS و طراحي سايت كاليبراسيون

همکاران: حميد عبادي, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, سعيد صديقيان كاشي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Saeed Sedighian Kashi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

سال: ۱۳۹۷

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در زمينه طراحي سامانه اطلاعات مكاني تحت وب Web-GIS جهت انتشار پايگاه داده يكپارچه GIS شبكه انتقال و فوق توزيع صنعت برق

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۶

بهينه سازي خط توليد نقشه ها از تصاوير هواپيماي بدون سرنشين

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۶

پروژه توسعه ژئوپورتال شهرداري كرج

همکاران: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي

Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۶

پروژه فاز اول و دوم SDI شهري كرج

همکاران: شهريار محمدي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, علي محمدزاده

Shahriar Mohammadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار Eigis توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي غرب

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

انجام خدمات مشاوره اي در زمينه نظارت عالي بر سيستم GIS صنعت برق در بخش توليد، انتقال و قوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي مدل داده مكاني يكپارچه شهرداري كرج و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي (توليد، ويرايش، بهنگام سازي، كنترل كيفيت و نمايش

همکاران: محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي هرمزگان

j

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

توسعه نرم افزار EIGIS

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

ارائه خدمات تخصصي جهت بررسي كمي گزارشات و مطالعات مربوط به نظارت بر آماده سازي و تكميل اطلاعات مكاني و توصيفي سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد كريمي

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۴

انجام خدمات مشاوره براي انجام طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS

همکاران: محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

طراحي و پياده سازي ماژول رابط جهت تبادل اطلاعات نرم افزار فتوگرامتري LPS

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

پايش خطوط انتقال برق فشار قوي به منظور شناسايي مناطق ريسك با استفاده از فنآوري ليزر اسكنر هوايي

Patrolling of high voltage electrical power lines for identification of risk areas using airborne laser scanner technology

همکاران: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

خدمات مديريت و نظارت تخصصي طرح هاي جاري و تدوين شبكه برنامه آتي مديريت داده هاي مكاني شهرداري كرج

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مهدي فرنقي

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Farnaghi

سال: ۱۳۹۴

بازسازي مدل سه بعدي دقيق سقف ساختمان هاي شهري با استفاده از پويشگرهاي ليزري هوايي و تصاوير نوري

Accurate 3D urban building roof reconstruction using airborne laser scanners and optical images

همکاران: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

خدمات مشاوره و برگزاري دوره آموزشي GIS

همکاران: محمد كريمي, حميد عبادي, محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

طراحي و پياده سازيسيستم شناسايي تغييرات هندسي (تخريب) ناشي از زمين لرزه بر روي سازه ها جهت تسريع در مديريت بحران ناشي از زلزله با استفاده از تصاوير هوايي و ماهواره اي

همکاران: حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, محمد كريمي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Farshid Farnodahmadi, Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي آذربايجان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در طراحي و توسعه و پياده سازي نرم افزار GIS بومي سامانه اطلاعات مكاني صنعت برق- فاز مطالعاتي توسعه نرم افزار بومي سامانه اطلاهات مكاني پايه صنعت برق

همکاران: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره در زمينه نظارت عالي بر سيستم اطلاعات مكاني در بخش توليد، انتقال و فوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

طرح تحقيقاتي سطح بندي بيمارستان ها و خدمات سرطان كشور

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

محاسبه تاثير پارامترهاي محيطي بر دقت كشف آتش ها از ماهواره ماديس

همکاران: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

ارائه خدمات مشاوره جهت تحقيق و توسعه ابزار تحليلي سيستم اطلاعات مكاني صنعت برق (EIGIS) تخصيص يافته ب

همکاران: محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي تخريب ساختمان هاي شهري پس از وقوع زلزله با استفاده از روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي

Modeling of urban building damage after earthquake based on artificial intelligence methods

همکاران: علي محمدزاده

Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

تكميل مطالعات بانك اطاعاتي GIS و تدوين مشخصات فني توسعه سيستم اطلاعات مكاني و SDI سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

استخراج اتوماتيك اطلاعات مكاني از تصاوير هوايي با قدرت تفكي بالا جهت توليد نقشه هاي 1:2000

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

بررسي روشهاي آشكارسازي تغييرات از تصاوير ماهواره اي

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

تدوين استانداردهاو دستورالعمل هاي ملي سنجش از دور

همکاران: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد طالعي

Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۱

طراحي و ساخت ليزر اسكن هوايي توپوگرافي ملي با قابليت نصب بر روي هواپيما و بالگرد (فاز اول طرح نياز سنجي، امكان سنجي و طراحي مفهومي

همکاران: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان

Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian

سال: ۱۳۹۱

ايجادكتابخانه طيفي ملي(در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديك)

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي, علي منصوريان

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai, Ali Mansourian

سال: ۱۳۹۱

نظارت عالي برسيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال وفوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۱

انجام خدمات مشاوره براي موارد مرتبط با طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۰

خدمات مهندسي ورود اطلاعات GIS شبكه انتقال و فوق توزيع به نرم افزار EIGIS

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۰

انتخاب و اجراي سايت كاليبراسيون ميداني سنجده هاي هوايي و ماهواره اي در محدوده نور مرئي مادون قرمز نزديك و مايكرو ويو فاز اول در سطح ملي

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۰

انجام خدمات مهندسي مشاوره اي جهت پياده سازي سامانه اطلاعات مكانيGISشبكه انتقال وفوق توزيع برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh

سال: ۱۳۸۹

طراحي وايجادزيرساخت اطلاعات مكاني(SDI) شركت انتقال گازايران(فاز اول)

همکاران: علي منصوريان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Ali Mansourian, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۸۶

طراحي و تجهييز آزمايشگاه ها و ايستگاه هاي سنجش از دور

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, بهزاد وثوقي, محمد كريمي, مجيد همراه, حميد عبادي, - منصوريان, عباس عليمحمدي سراب, علي محمدزاده

Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Behzad Vosoghi, Mohammad Karimi, , Hamid Ebadi, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali Mohammadzadeh