تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

پايش زمينهاي زراعي و طبقه بندي گونه هاي گياهي با استفاده از تلفيق تصاوير سنجش از دوري

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, رضا شاه حسيني
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : ميلاد رمضاني زياراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شناسايي و توليد نقشه ارزيابي ميزان تخريب ساختمانها ناشي از سيل و زلزله با استفاده از روشهاي يادگيري عميق در داده هاي سنجش از دوري

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي حسيني نوه , سعيد صادقيان, رضا شاه حسيني, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سيدعلي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شناسايي اتوماتيك عارضه راه در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير چند طيفي مبتني بر روشهاي شي گرا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, علي حسيني نوه , پرويز ضياييان, حسين عارفي, محمد كريمي, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , , Mohammad Karimi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : سيدعبداله كيانژادتجنكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

شناسايي تغييرات عوارض شهري با استفاده از داده هاي چند منبعي و چند زماني با قدرت تفكيك مكاني بالا و روشهاي يادگيري عميق

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرزانه برزگر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

شناسايي و استخراج پارامترهاي هندسي درختان از داده هاي ابر نقاط ليزري متراكم و بررسي امكان شناسايي گونه درختي مبتني بر شباهت هاي ساختاري در مناطق شهري

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : هنگامه السادات ابوالحسني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, هومن لطيفي, سعيد صادقيان, حسين عارفي, هومن لطيفي
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hooman Latifi, , , Hooman Latifi
نام دانشجو : سيدعلي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طبقه بندي حوزه هاي آب و هوايي محلي و بررسي تاثير ساختارهاي شهري و پوشش زمين با استفاده از داده هاي ماهواره اي

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, علي جعفر موسيوند, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : زهرا گنجي دستجرده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

تخمين مقدار و پايش آلودگي هاي ناشي از هواويزها و امكان سنجي استفاده از داده هاي حرارتي در اين حوزه

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي آخوندزاده, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ارسلان قربانيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

بهبود مدلهاي پراكنش به منظور بازيابي پارامترهاي اصلي محصولات كشاورزي مبتني بر تصاوير سري زماني پلاريمتريك رادار با روزنه مجازي( مطالعه موردي: محصولات زراعي)

نام اساتید: علي محمدزاده, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, جلال اميني, محمد شريفي كيا, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مريم صالحي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري با استفاده از داده هاي چند سنجنده اي چند زمانه سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi,
نام دانشجو : مهسا فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طبقه بندي و شناسايي عوارض شهري مبتني بر تلفيق ويژگيهاي هندسي و مكاني- طيفي از داده هاي لايدار و فراطيفي

نام اساتید: علي محمدزاده, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سيدعلي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ارائه روشي خودكار به منظور شناسايي تغييرات از داده هاي سنجش از دوري با تاكيد بر خوارزمي هاي فرا ابتكاري

نام اساتید: علي محمدزاده, ميلاد جانعلي پور, سعيد صادقيان, حميد عبادي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Milad Janalipor, , Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سارا خانباني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

تلفيق داده هاي عمق سنسور كينكت و دوربين هاي استريو به منظور طراحي مسير يك ربات

نام اساتید: علي محمدزاده, مسعود ورشوساز, عباس ماليان, مسعود ورشوساز
Ali Mohammadzadeh, Masood Varshosaz, , Masood Varshosaz
نام دانشجو : كامران جوينده مهر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

توليد نيمه خودكار نقشه تخريب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتني بر روشهاي هوشمند تصميم گيري از تلفيق داده هاي نوري و ليدار

نام اساتید: علي محمدزاده, محمد شريفي كيا, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ميلاد جانعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ارائه روشي جهت شناسايي رشد شهري با استفاده از شاخص هاي تغييرات طيفي- مكاني و داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عاطفه وارثي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طبقه بندي داده هاي ليدار و نوري به منظور استخراج درخت و ساختمان هاي شهري

نام اساتید: علي محمدزاده, حسين عارفي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مهدي اصفهاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

شناسايي تغييرات درياچه اروميه با استفاده از داده هاي سنجش از دور و ويژگي هاي آماره هاي بافتي

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, حسين عارفي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : شهروز حسين پورايواتلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

ارزيابي روشهاي مختلف شناسايي آتش سوزي جنگلها با استفاده از تصاوير ماهواره اي ماديس

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, علي سركارگراردكاني, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : اميد آذري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي لايدار و تصاوير نوري به وسيله خوشه بندي چند مقياسه و برازش خط و صفحه

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Saeed Sadeghian, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عباس صالحي تنگ ريزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تلفيق تصاوير هوايي حرارتي و مرئي به منظور شناسايي عوارض شهري

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي آخوندزاده
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mehdi Akhondzadeh
نام دانشجو : مهرداد اسلامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

Metrics for the detection of changed buildings in 3D old vector maps using ALS data

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي فرنقي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : محمدمهدي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تعيين تخريب و انسداد شريان هاي حياتي راه مبتني بر يك سيستم نرو- فازي از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, جلال اميني
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi, Jalal Amini
نام دانشجو : معين ايزدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

استخراج نيمه اتوماتيك داده هاي آموزشي جهت شناسايي تغييرات مناطق شهري از تصاوير اپتيك و ليدار

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : سيدمحمدحسن سيدتفرشيها

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

بررسي تاثيرات برخي پارامترهاي محيطي در دقت مكاني آتش هاي ثابت كشف شده از تصاوير ماهواره اي MODIS

نام اساتید: علي محمدزاده, علي سركارگراردكاني, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, مهدي فرنقي
Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : فاطمه فتحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شناسايي و پايش پديده گرد و غبار از داده هاي سنجش از دور با استفاده از عمق اپتيكي

نام اساتید: علي محمدزاده, پرويز ضياييان, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : شيما بهرام وش شمس

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شناسايي عارضه ساختمان از داده هاي ليدار و اپتيك با استفاده از توابع مورفولوژي و ويژگي هاي شي- مبنا

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ندا منصوري فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

ارزيابي الگو و مدلهاي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي سركارگراردكاني, سيدكاظم علوي پناه, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, , , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : طاهره عسكري چافوچائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

تناظر يابي تصاوير ماهواره اي با نقشه هاي برداري با استفاده از نقاط تقاطع شبكه راه

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, حميد عبادي, حميد عبادي
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : همام يارمند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

استخراج نيمه اتوماتيك راه با استفاده از منحني هاي فعال مهندسي از تصاوير با حد تفكيك بالا

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : علي باژدان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

آناليز شي گراي داده هاي ليدار و تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس جهت شناسايي نيمه اتوماتيك عارضه ساختمان

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, حميد عبادي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرزانه عابدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

بازسازي سه بعدي اتوماتيك ساختمان در مناطق شهري با استفاده از منطق فازي و منحني هاي فعال هندسي

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, جلال اميني, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مسعود مشهدي حسين علي, محمد كريمي
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مصطفي كابلي‌زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

به كارگيري توامان تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي رقومي موجود به منظور تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, محمودرضا صاحبي, محمد كريمي
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سعيد حاج احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱

استفاده از اطلاعات طيف و بافت تصوير در منحني فعال به منظور استخراج ساختمان از تصاوير اپتيك

نام اساتید: مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مهرشاد بهرام شهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي و تعيين ميزان تخريب ساختمانها در اثر زلزله با استفاده از منطق فازي و آناليز شي مبنا

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : ميلاد جانعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

استخراج و بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با تلفيق داده هاي اپتيكي و ليدار

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi
نام دانشجو : اصغر زار ع

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي يك سيستم فازي جهت تعيين تخريب ساختمان ها پس از وقوع زلزله با استفاده از داده هاي سنجش از دوري

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : امير نيك نام

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

مقايسه و ارزيابي روشهاي متداول كشف آتش و بررسي تاثير دما و رطوبت در دقت آشكارسازي نقاط ثابت آتش سوزي توسط سنجنده ي MODIS

نام اساتید: علي محمدزاده, علي سركارگراردكاني, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج, سيدكاظم علوي پناه
Ali Mohammadzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : جلال اكبرزاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

شناسايي و پايش پديده گرد و غبار با استفاده از تصاوير MODIS

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, پرويز ضياييان
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi,
نام دانشجو : علي سياحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

كاليبراسيون راديومتريكي بين سنجنده اي با استفاده از اصول روش بازتاب مبنا

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : نسرين نصرتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ارزيابي عملكرد مدل هاي پارامتريك و غير پارامتريك در باز سازي هندسه اپي پولار تصاوير با هندسه خطي پوش بروم

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مجتبي جنتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

طبقه بندي منطقه شهري با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي چند منبعي راداري و اپتيكي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi
نام دانشجو : زينب قنبري علويجه

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و ارزيابي پارامترهاي محيطي موثر بر وقوع آتش در جنگل با تاكيد بر فناوري سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, علي سركارگراردكاني, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : يونس جعفري گلدرق

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بهبود طبقه بندي داده هاي ليدار با استفاده از تحليلهاي هندسي و منطق فازي

نام اساتید: علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : اميد بشارت

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

توسعه يك الگوريتم طبقه بندي داده هاي ليدار موج پيوسته در مناطق شهري

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : محسن حسن زاده شاهراجي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸

مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي متداول شناسايي و استخراج عارضه ساختمان از داده هاي ليدار

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : ياسر انصاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

ارائه و پياده سازي يك روش بهينه فشرده سازي مبتني بر حفظ داده از ديدگاه سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : پدرام قميصي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

پايش گسترش شهري با استفاده از سنجش از دور و آناليزهاي GIS

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فرامرز سرمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

تخمين ميزان زيست توده (Biomass) درختان با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : نفيسه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و پياده سازي روش هاي پردازش موازي بر روي داده هاي فراطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : هادي زلفي گل

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

طبقه بندي كاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز و امكان سنجي بهبود آن با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي زمين

نام اساتید: حميد عبادي, علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محسن حق پرست

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

طبقه بندي تصوير ماهواره اي با استفاده از روش درختي و الگوريتم فازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : احسان مومني

تاریخ:

استفاده از ليزر اسكن زميني براي شناسايي و استخراج اشيا هندسي پايه از قطعات صنعتي در پالايشگاه ها

نام اساتید: علي محمدزاده, كورش خوش الهام, محمدجواد ولدان زوج, محمد سعادت سرشت, محمد كريمي
Ali Mohammadzadeh, , Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي پژمان

تاریخ:

توسعه يك روش طبقه بندي كننده يادگيرنده فعال جهت شناسايي عوارض شهري از داده هاي هوايي مرئي و حرارتي

نام اساتید: علي محمدزاده, ميلاد جانعلي پور
Ali Mohammadzadeh, Milad Janalipor
نام دانشجو : جليل ابراهيمي بروجني

تاریخ:

امكان سنجي برآورد تبخير و تعرق به تفكيك گونه هاي گياهي به روش T-VI با احتساب و پتانسيل سنجي پارامتر اضافي آلبدو سطح در محاسبه ضريب Priestley-Taylor

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : رضا گچلو

تاریخ:

قطعه بندي معنايي ابرنقاط پويشگرهاي ليزري اخذ شده از سايتهاي صنعتي توسط روشهاي مبتني بر گراف

نام اساتید: علي محمدزاده, اميرحسين عسگريان
Ali Mohammadzadeh, Amirhossein Askarian
نام دانشجو : فرشاد گل پرور

تاریخ:

مدلسازي سايت هاي صنعتي با استفاده از ابرنقاط و تصاوير RGB به كمك روابط معنايي

نام اساتید: علي محمدزاده, اسماعيل هاتفي افشار
Ali Mohammadzadeh, Esmaeel Hatefiafshar
نام دانشجو : ماهان واعظ زاده

تاریخ:

برآورد غلظت رسوبات معلق در آب رودخانه با استفاده از تصاوير سنجش از دوري چند زمانه

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سهيل زاغيان

تاریخ:

بررسي تغييرات جزاير حرارتي در مناطق شهري با استفاده از تصاوير لندست 8 و پارامترهاي محيطي(مطالعه موردي شهر تهران)

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : فائزه نجف زاده

تاریخ:

پايش مكاني و زماني هواويزها با استفاده از داده هاي ماهواره اي و تاثير پارامترهاي محيطي

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : محمد حسين معززيان

تاریخ:

ارائه الگوريتمي به منظور استخراج محدوده تحت تاثير سيل برمبناي ويژگيهاي بافتي تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : علي عربي

تاریخ:

ارائه الگوريتم شناسايي مكانيزمهاي پراكنش پايدار در سري زماني تداخل سنجي راداري پلاريمتريك

نام اساتید: علي محمدزاده, ياسر مقصودي مهراني
Ali Mohammadzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مهسا معدلت