شناسايي آتش از تصاوير ماهواره اي سنجش از دور (مطالعه موردي: منطقه خور)

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : احسان حمزه يي

بررسي و امكان سنجي شبيه سازي داده هاي فرا طيفي

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : نويد مظاهري تهراني

شناسايي و استخراج كاني هاي آهن شامل مگنتيت و هماتيت با استفاده از تصاوير سنجش از دور و داده هاي ميداني

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ارسلان قربانيان

رفع محدوديت تعداد ويژگي هاي قابل استخراج روش GDA با استفاده از خوشه بندي باندها براساس ميزان هم بستگي

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمدحسين معززيان

رفع محدوديت تعداد ويژگي هاي قابل استخراج روش LDA با استفاده از خوشه بندي باندها براساس ميزان هم بستگي

نام اساتید: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فائزه نجف زاده

طبقه بندي مناطق آب و هوايي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : معصومه محبوبي

پردازش ابرنقاط ليزر زميني با تاكيد برحذف نويز و قطعه بندي ابرنقاط

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مرضيه زماني

بررسي زبان برنامه نويسي متن باز Python به منظور موازي سازي پردازش ابرنقاط لايدار

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : نرگس تخت كشها

پردازش ابرنقاط ليزر زميني با تاكيد بر توليد بافت و مدل 3D

نام اساتید: علي محمدزاده
Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : حسين اميني