سال: ۱۳۹۳

طراحي آزمايشگاهي با استفاده از روشهاي آماري

Experimental Design by Statistical Methods

نویسندگان: محمد ادريسي, ميثم سليماني, علي ادريسي
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۲۱۰۱۸۹۴

سال: ۱۳۹۳

ساخت و كاربرد مواد نانو

synthesis and application of nanomaterials

نویسندگان: محمد ادريسي, ميثم سليماني, علي ادريسي
ISBN: ۹۸۷۹۶۴۲۱۰۱۸۸۷

سال: ۱۳۹۲

كنترل دستگاهي با اندازه‌گيريهاي دما، فشار و برخي خواص فيزيكي

Instrumental Control

نویسندگان: علي ادريسي, محمد ادريسي, حسين روح الهي
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۰-۱۵۵