تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تحليل و مدلسازي اثر فناوري اطلاعات و ارتباط ( ICT) بر فعاليت و رفتار سفر شهرنشينان

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر افشين شريعت, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : زهره ترك زاده ماهاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مدل سازي عوامل موثر بر انتخاب دور كاري و تاثير آن بر تقاضا در شبكه هاي حمل و نقل

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر محمود صفارزاده, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : رامبد وكيليان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

مدلسازي الگوهاي رفتاري كاربران شبكه و تاثيرات آن بر امكان همسفري در شهر تهران

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, منصور حاجي حسينلو, منصور حاجي حسينلو, جناب آقاي دكتر حبيب اله نصيري
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mansour Hajie Hossienloo, Mansour Hajie Hossienloo,
نام دانشجو : سيده بيتا ابطحي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

مدلسازي عوامل موثر بر الگوهاي تمايل افراد به دور كاري يا سفر كاري در تهران

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, منصور فخري, جناب آقاي دكتر امير رضا ممدوحي
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : حسين نصرت زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي نيازمندهاي افراد سالمند در سيستم هاي حمل و نقل ريلي داخل شهري

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر حبيب اله نصيري
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : مهسا حياتي سلوط

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ارائه يك مدل انتخاب مسير پويا و مد حمل و نقل هوشمند در يك محيط عامل مبناي تعاملي

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر حبيب اله نصيري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : كوشا باقرزاده چهره

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مديريت بحران با در نظر گيري پارامترهاي اقتصادي و هزينه هاي پس از رويداد

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر حبيب اله نصيري
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : صابر نيك فر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

مدل سازي رفتار خريداران و بررسي تاثير خريد اينترنتي بر تقاضاي سفر، مطالعه موردي كلان شهر تهران

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر محمود صفارزاده
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : زينب فرجي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

ارائه مدلي جهت بررسي رقابت در شبكه هاي حمل و نقل و يافتن حالت بهينه

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, حبيب الله نصيري
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : واحد برزگري بافقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

مديريت عرضه شبكه عرضه تاكسي راني تهران

نام اساتید: علي ادريسي, سيد احسان ابريشمي, منصور فخري, منصور حاجي حسينلو
Ali Edrisi, , Mansor Fakhri, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : نويد جوان بخت ميناآباد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مديريت بهينه منابع امداد رساني در شرايط بحران

نام اساتید: علي ادريسي, حبيب الله نصيري, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, , Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سميه ستاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مدلسازي و بهينه سازي سيستم هاي استفاده مشترك از وسايل نقليه

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, حبيب الله نصيري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : آي سودا نادري درشوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه ي مدلي جهت بررسي رابطه ي بين خريد اينترنتي و خريد سنتي (سفر با هدف خريد) مطالعه ي موردي شهر تهران و حومه

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : هومان گنجي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي و مدلسازي ارتباط خصوصيات و نگرش هاي فردي با انتخاب شيوه خريد در تهران

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : حميد ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تحليل و مدلسازي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رفتار سفرهاي فعاليت مبناي كاربران سيستم حمل و نقل

نام اساتید: علي ادريسي, محمدسعيد منجم, منصور فخري
Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri
نام دانشجو : پيمان اشكرف

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

مدل سازي انتخاب فرودگاه و خطوط هوايي توسط مسافران در مناطق چند گانه فرودگاهي

نام اساتید: علي ادريسي, محمدسعيد منجم, منصور فخري, ميقات حبيبيان
Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : حسام الدين خاكزاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

شبيه سازي رفتار مسافران در ايستگاه هاي متقاطع مترو تهران بر اساس مدل عامل مبنا

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, حبيب اله نصيري
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : بهمن لاهورپور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

ارائه مدل نحوه انتخاب مد دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه: مورد مطالعه فرودگاه بين المللي امام خميني تهران

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, منصور حاجي حسينلو, محمود صفارزاده
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mansour Hajie Hossienloo,
نام دانشجو : علي رضائي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ارائه مدلي جهت تخمين تقاضاي سفر براي تخليه حمل و نقل در زمان وقوع زلزله

نام اساتید: علي ادريسي, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : مريم زيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

ارائه مدلي ابتكاري براي هماهنگي عملكرد تيم هاي نجات و ارزيابي خسارات در مواقع بحراني

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, حسين پور زاهدي, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : علي نادي نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مكان يابي ايستگاه هاي راه آهن در تهران با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو, سيد محمد سادات حسيني, شهريار افندي زاده
Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo, ,
نام دانشجو : سعيد ستوده

تاریخ:

مديريت چند وجهي شبكه حمل و نقل پيش و پس از بحران

نام اساتید: علي ادريسي
Ali Edrisi
نام دانشجو : معين عسكري

تاریخ:

مدلسازي عوامل موثر بر ابعاد مختلف خريد اينترنتي و تاثير آن بر سيستم حمل و نقل

نام اساتید: علي ادريسي
Ali Edrisi
نام دانشجو : هومان گنجي پور

تاریخ:

تحليل و ملسازي فرآيند خريد اينترنتي در مقايسه با خريد فروشگاهي و بررسي تاثيرات آن بر ميزان جابجايي وسايل نقليه

نام اساتید: علي ادريسي, محمدسعيد منجم
Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سيدحميد حسيني

تاریخ:

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه حمل و نقل در زمان بحران

نام اساتید: علي ادريسي
Ali Edrisi
نام دانشجو : رضا شهبازي فشتالي

تاریخ:

مديريت امكانات حمل و نقلي با در نظر گيري عملكرد خودروهاي خودران

نام اساتید: علي ادريسي, محمدسعيد منجم, منصور حاجي حسينلو
Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : واحد برزگري بافقي

تاریخ:

مدلسازي تاثير استفاده از خودروهاي خودران در حمل و نقل شهري

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : علي رمضانيان

تاریخ:

مدلسازي تاثير تاكسي هاي اينترنتي بر حمل و نقل درون شهري( مطالعه موردي كلان شهر تهران)

نام اساتید: علي ادريسي, منصور حاجي حسينلو
Ali Edrisi, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حامد رضائي

تاریخ:

تحليل اثر تغيير مشخصات راه بر تصادفات با مطالعه موردي

نام اساتید: علي ادريسي
Ali Edrisi
نام دانشجو : محمدوريا خورده بينان