از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مدير گروه راه و ترابري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران