محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

تعيين نسبت درگيري خصيصه هاي انسان و وسيله نقليه در حوادث ترافيكي مرتبط با عابرين پياده

نویسندگان: علي ادريسي, Sajad Rezaie, محمدوريا خورده بينان

Ali Edrisi, Sajad Rezaie, Mohammad Worya Khordehbinan

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوآورانه در زمينه علوم، مهندسي و تكنولوژي

3rd international conference on innovative technologies in science, engineering and technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

تعيين نسبت درگيري شرايط محيطي در حوادث ترافيكي مرتبط با عابرين پياده

نویسندگان: علي ادريسي, محمدوريا خورده بينان

Ali Edrisi, Mohammad Worya Khordehbinan

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي فناوري هاي نوآورانه در زمينه علوم، مهندسي و تكنولوژي

3rd international conference on innovative technologies in science, engineering and technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

استفاده از رويكرد تقريب پيوسته جهت مكان يابي پاركينگ ها در شهري با ساختار شبكه اي در حضور خودروهاي خودران

Continuum approximation approach to nodel parking location in a grid urban network regard to autonomous vehicles

نویسندگان: واحد برزگري بافقي, علي ادريسي

Vahed Barzegaribafghi, Ali Edrisi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري، توسعه و بازآفريني زيرساختهاي شهري در ايران

International conference on civil engineering architecture development and reconstruction of urban infrastructure in Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

تأثير خصوصيات جمعيت شناختي افراد بر انتخاب حالت سفر با تأكيد بر تاكسي هاي اينترنتي در تهران

The Influence of Individuals Demographic Characteristics on Travel Mode Choice with Emphasis on Ride-Hailing in Tehran

نویسندگان: علي ادريسي, حامد رضائي

Ali Edrisi, Hamed Rezaei

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري، توسعه و بازآفريني زيرساختهاي شهري در ايران

International conference on civil engineering architecture development and reconstruction of urban infrastructure in Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

مسيريابي پويا در مديريت جمع آوري زباله هاي شهري با استفاده از حسگرهاي كنترل از راه دور

نویسندگان: واحد برزگري بافقي, علي ادريسي, هومان گنجي پور

Vahed Barzegaribafghi, Ali Edrisi, Houmaan Ganjipour

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

6th National Conference on Applied Research in civil Engineering Architecture and urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

Factors Affecting E-shopping Intention to Reduce Shopping Trip: Tehran, Iran

نویسندگان: واحد برزگري بافقي, علي ادريسي, هومان گنجي پور

Vahed Barzegaribafghi, Ali Edrisi, Houmaan Ganjipour

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

6th National Conference on Applied Research in civil Engineering Architecture and urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

مدل سازي عوامل موثر بر انتخاب دوركاري و تأثير آن بر تقاضا در شبكه هاي حمل و نقل

نویسندگان: رامبد وكيليان, علي ادريسي

Rambod Vakilian, Ali Edrisi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

6th National Conference on Applied Research in civil Engineering Architecture and urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تركيب بهينه ارسال نيروهاي امداد زميني و هوايي در زمان بحران با در نظرگيري قيد بودجه

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري

Ali Edrisi, Moein Askari

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ارائه ي مدل انتخاب مسير هوشمند وسيله هاي نقليه در شبكه هاي تصادفي بر پايه ي روش هاي عامل مبناي تعاملي (مطالعه ي موردي شاهين شهر)

نویسندگان: علي ادريسي, كوشا باقرزاده چهره, علي نادي نجف آبادي

Ali Edrisi, Koosha Bagherzadeh Chehreh, Ali Nadi Najafabadi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مدلسازي لوجيت آشيانه اي براي انتخاب همزمان مسافر و مقصد توسط رانندگان تاكسي شخصي در تهران

نویسندگان: نويد جوانبخت, علي ادريسي, بابك ميربها

navid javanbakht, Ali Edrisi, babak mirbaha

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي ويژگي ها و نيازمندي هاي افراد سالمند در انتخاب سيستم حمل و نقل ريلي داخل شهري با استفاده از مدل انتخاب گسسته ي تركيبي

نویسندگان: علي ادريسي, مهسا حياتي سلوط

Ali Edrisi, Mahsa Hayati Salout

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

تاثير امدادرساني هوايي بر كاهش تلفات پس از بحران

The effect of air emergency response on disaster fatalities

نویسندگان: علي ادريسي, معين عسكري

Ali Edrisi, Moein Askari

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي تاب آوري شريان هاي حياتي و زيرساخت هاي عمراني

The 1st National Conference on Resiliency of Civil Infrastructure

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

ارائه مدلي ابتكاري مبتني بر يادگيري تقويتي براي مسيريابي هوشمند وسايل نقليه در شبكه پويا (مطالعه موردي شهر اصفهان)

Suggesting an initiative model due to reinforcement learning for intelligent routing of vehicle in a dynamic network(Case study Isfahan)

نویسندگان: علي ادريسي, كوشا باقرزاده چهره, علي نادي نجف آبادي

Ali Edrisi, Koosha Bagherzadeh Chehreh, Ali Nadi Najafabadi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

International Conference on Contermporary IRAN On Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

مدلسازي رفتار خريداران و بررسي تاثير خريد اينترنتي بر تقاضاي سفر، مطالعه ي موردي كلان شهر تهران

نویسندگان: علي ادريسي, زينب فرجي

Ali Edrisi, Zeinab Faraji

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

International Conference on Contermporary IRAN On Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

مدلسازي لوجيت چندگانه براي انتخاب همزمان مسافر و مقصد توسط رانندگان تاكسي شخصي در تهران

نویسندگان: نويد جوان بخت ميناآباد, علي ادريسي

Navid Javanbakht, Ali Edrisi

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

بررسي تاثير جستجو و خريد اينترنتي كالاها بر تقاضاي توليد سفر خريد مطالعه موردي شهر تهران و حومه

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور, احمد مكاري

Ali Edrisi, Houmaan Ganjipour, Ahmad Mokari

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

توصيف و بررسي آماري داده هاي حاصل از سفر با هدف خريد، مطالعه موردي شهر تهران و حومه

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور, احسان متشرعي

Ali Edrisi, Houmaan Ganjipour, Ehsan Motesharei

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

A reinforcement learning approach for evaluation of real-time disaster relief demand and network condition

نویسندگان: علي نادي نجف آبادي, علي ادريسي

Ali Nadi Najafabadi, Ali Edrisi

عنوان همایش:

19th International Conference on Disaster and Emergency Management ((ICDEM 2017)

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

Explore the effect of Information and Communication Technology (ICT) on activity-based travel behavior of transportation system users An application of Structural Equations Models

نویسندگان: علي ادريسي, پيمان اشكرف, هومان گنجي پور

Ali Edrisi, Peyman Ashkrof, Houmaan Ganjipour

عنوان همایش:

2nd International Conference on Modern Achievements in Civil Engineering Architecture Environment Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

معرفي و ارزيابي سيستم هاي استفاده مشترك از وسايل نقليه به عنوان روشي براي بهبود ترافيك تهران

نویسندگان: آي سودا نادري درشوري, علي ادريسي

Aysooda Naderi Darshoori, Ali Edrisi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي

The International Conference on New Researches in Engineering Sciences

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

مديريت منابع در شرايط بحران

نویسندگان: سميه ستاري, علي ادريسي

Somayyeh Sattari, Ali Edrisi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي

The International Conference on New Researches in Engineering Sciences

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

The Relationship between Online Shopping and Traditional Shopping (Shopping Trip) Case Study The City of Tehran

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور

Ali Edrisi, Houmaan Ganjipour

عنوان همایش:

2nd International Conference on Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and Sustainable Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

شبيه سازي تخليه ايستگاه هاي مترو با استفاده از مدل عامل مبنا و بررسي عملكرد پله برقي ها در روند تخليه

نویسندگان: بهمن لاهورپور, علي ادريسي

Bahman Lahoorpoor, Ali Edrisi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

مقايسه انتخاب وسيله حمل و نقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه هاي بين المللي مهرآباد و امام خميني تهران با استفاده از مدلسازي لوجيت دو جمله اي

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري, حسن رضايي جعفري

Ali Edrisi, Ali Rezaei Jafari, hasan rezaie jafari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

مقايسه ي تاثير شرايط جوي و آلودگي هوا در انتخاب شيوه ي دسترسي زميني به فرودگاه بين المللي مهرآباد و امام خميني تهران

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري, حسن رضايي جعفري

Ali Edrisi, Ali Rezaei Jafari, hasan rezaie jafari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

بررسي ت ثير خريد اينترنتي بر روي سفر خريد در شهر تهران و حومه

نویسندگان: علي ادريسي, هومان گنجي پور

Ali Edrisi, Hoomaan Ganjipour

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پ ژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

3rd National 1st International Conference in applied research on Civil Engineering Architecture and Urban Planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

بررسي ميزان دقت روابط تعيين ظرفيت ميدان مطالعه موردي ميدان طهراني مقدم منطقه 2 شهرداري تهران

نویسندگان: حسين ابوئي مهريزي, علي ادريسي, شهاب كبيري

hossein aboie merrizi, Ali Edrisi, shahab kabiri

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مدلسازي انتخاب خطوط هوايي با استفاده از مدل لوجيت چندگانه مطالعه موردي فرودگاه بين المللي مهرآباد

نویسندگان: علي ادريسي, حسام الدين خاكزاد

Ali Edrisi, Hesamodin Khakzad

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مدل سازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي عرض خروجي ها و تعداد خروجي هاي سكو

نویسندگان: بهمن لاهورپور, علي ادريسي

Bahman Lahoorpoor, Ali Edrisi

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مدلسازي لوجيت دوتايي انتخاب وسيله حمل و نقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه، مطالعه موردي فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضايي جعفري

Ali Edrisi,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله

نویسندگان: علي ادريسي, مريم زيني, مصطفي آدرسي

Ali Edrisi, Maryam Zeini,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مدلسازي انتخاب شيوه ي دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه بر اساس ترجيح مسافران بومي و غير بومي، مطالعه موردي فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري, حسام الدين خاكزاد, مهدي يزدان پناه, حسن رضايي جعفري

Ali Edrisi, Ali Rezaei Jafari, Hesamodin Khakzad, ,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي فرودگاه مهر اباد

نویسندگان: حسام الدين خاكزاد, علي ادريسي, علي رضايي جعفري, مهدي يزدان پناه

Hesamodin Khakzad, Ali Edrisi, ,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري با استفاده از GIS و روش ارزيابي چندمعياري AHP (مطالعه موردي شهر قم)

نویسندگان: علي ادريسي, سيد امير حسين شمس الديني

Ali Edrisi,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

مطالعه رفتاري تقاضاي ترافيك در شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله

نویسندگان: مريم زيني, علي ادريسي

Maryam Zeini, Ali Edrisi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

ارائه يك رويكرد مناسب به منظور مسير يابي تيم هاي ارزيابي خسارات در شرايط بحران

an appropriate approach to routing disaster relief assessment teams

نویسندگان: علي ادريسي, علي نادي نجف آبادي

Ali Edrisi, Ali Nadi Najafabadi

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي فرودگاه امام خميني

نویسندگان: علي ادريسي, حسام الدين خاكزاد

Ali Edrisi, Hesamodin Khakzad

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

پرداخت مدل لوجيت دوتايي انتخاب حمل و نقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني)

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري

Ali Edrisi, Ali Rezaei Jafari

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

مدل سازي لوجيت چندتايي ت ثير شرايط جوي و آلودگي هوا در انتخاب شيوه ي دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني)

نویسندگان: علي ادريسي, علي رضائي جعفري

Ali Edrisi, Ali Rezaei Jafari

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

مقايسه تفاوت مسافران فرودگاه هاي بين المللي امام خميني(ره) و مهرآباد در انتخاب خطوط هوايي

نویسندگان: حسام الدين خاكزاد, علي ادريسي

Hesamodin Khakzad, Ali Edrisi

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

مدل سازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي چگالي مسافران در روند تخليه

نویسندگان: بهمن لاهورپور, علي ادريسي

Bahman Lahoorpoor, Ali Edrisi

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

مروري جامع بر روشهاي مختلف مدلسازي تقاضاي سفر براي تخليه شبكه حمل و نقل و پيشنهاد بهترين روش براي شرايط ايران

A review on Travel Demand modeling for proposing the best approach for Iran in emergency evacuation condition

نویسندگان: علي ادريسي, مريم زيني, مصطفي آدرسي

Ali Edrisi, Maryam Zeini,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

مسير يابي تيم هاي ارزيابي خسارات در شرايط بحران به منظور برآورد تقاضاي واقعي

Solving assessment routing problem for evaluating real relief demand in disaster management

نویسندگان: علي ادريسي, علي نادي نجف آبادي

Ali Edrisi, Ali Nadi Najafabadi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران هاي طبيعي