از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ تا تاریخ :

مدير گروه مهندسي مالي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

مدير گروه مالي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

گروه برنامه ريزي و تحليل سيستم ها