بررسي دلايل ناتواني صنعتي رقابت ايران با چين از ديدگاه مهندسي صنايع

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : اميرمسعود ابوطالب

بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن در مديريت پروژه

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نگار دارابي

مديريت ريسك در پروژه هاي سرمايه گذاري

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : ارزو جعفري

بررسي تازه هاي IT

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : ميلاد باقرصاد

مفاهيم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه فراگير

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : سيدرضا ميرمجلسي

مهندسي سيستم سيستم ها

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نيما اميني افشار

تلفيق روشهايAnt وپرومته در تصميم گيري

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : محمد هنديجاني زاده

بررسي مسائل مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني و وابستگي زماني

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : امين توكل نيا

جديدترينكاربردهاي اف ام اي ام در نت

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : نرجس حميدي فر

نگهداري وتعمير بهرور فراگير

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : البرز منزوي

روشهاي مديريت پروژه در لبنان

نام اساتید: احمد اصل حداد
Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : محمد رحال