سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي، كنترل و ارتقاء مديريت كيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات با مطالعه موردي شبكه مادرمخابراتي كشور

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, ياسر صميمي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه مدل برنامه ريزي توسعه پايدار نيروگاه هاي توليد انرژي الكتريسيته

نویسندگان: ميلاد رحيمي مقدم, احمد اصل حداد, رضا رمضانيان
عنوان مجله: مهندسي صنايع Journal of Industrial Engineering
از صفحه: ۳۸۹
تا صفحه: ۴۰۳

سال: ۱۳۹۵

ارائه مدل برنامه ريزي خطي براي مسئله ديرترين زمان ها در شبكه هاي پروژه با مدت زمان انجام غير قطعي

نویسندگان: رضا مروتدار, عبدالله آقايي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد, مسعود معيني پور
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Customer relationship management performance measurement using balanced scorecard and fuzzy analytic network process The case of MAPNA group

نویسندگان: شهيده ناصري اصفهاني, احمد اصل حداد, عماد روغنيان
عنوان مجله: JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS
از صفحه: ۳۷۷
تا صفحه: ۳۸۹

سال: ۱۳۹۳

سياست بهينه نگهداري و تعميرات مبتني بر شرابط با در نظر گرفتن دو متغير شوك و فرسايش به همراه تعميرات كامل و ناكامل و هزينه هاي لجستيك

نویسندگان: حسين رحيمي كميجاني, حميد شهرياري, احمد اصل حداد
عنوان مجله: مهندسي و مديريت كيفيت
از صفحه: ۳۴
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۲

An Algorithm to Obtain Possibly Critical Paths in Imprecise Project Networks

نویسندگان: رضا مروتدار, عبدالله آقايي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد
عنوان مجله: iranian journal of operations research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

An optimal preventive maintenance policy during the lifetime warranty

نویسندگان: فرهاد ايماني, حميد شهرياري, احمد اصل حداد
عنوان مجله: technical journal of engineering and applied sciences
از صفحه: ۵۲۵
تا صفحه: ۵۳۳