سال: ۱۳۹۵

هزينه يابي دوره عمر سيستم ها: آموزه هايي براي مهندسان

نویسندگان: احمد اصل حداد, محمد رضا نبات چيان
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۲۶۶