از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تا تاریخ :

عضو شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم ها و علوم شبكه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تا تاریخ :

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم هاي چند رسانه اي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

معاون پژوهشي دانشكده كامپيوتر