پروژه-الكترونيكي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : حسام مهران

پياده سازي يك نرم ازار براي جريان سازي كارآمد صدا بر روي شبكه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : محمد عطارذوقي

بررسي تحليل و پياده سازي يك روش IP Alias Resolution

نام اساتید: محمديوسف درماني, مهدي زمانيان, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Zamanian, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : سهيل تهراني پور

تحليل و پياده سازي يك روش پنهان سازي خطا براي ويدئو MPEG

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي علياري شوره دلي, مريم اميرمزلقاني
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Maryam Amir Mazlaghani
نام دانشجو : علي رادمهر

طراحي و پياده سازي نرم افزار ارسال و دريافت داده مطابق با استاندارد شبكه محلي بي سيم IEEE802/11

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : صالح كلانتر

بررسي نرم افزارهاي جريان سازي موثر ويدئو مبتني بر استاندارد mpeg روي شبكه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, علي احمدي, مهدي زمانيان
Abdorasoul Ghasemi, Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سيدمهدي آوائي

طراحي و پياده سازي مدولاتور و دمدولاتور FSK بر بستر FPGA

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, داود ميرزاحسيني, حسين حسيني نژادمحبتي
Abdorasoul Ghasemi, Davood Mirzahosieni, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : اميرحسين اويس

شبيه سازي و ساخت جهت ياب هدف صوتي با پردازش آرايه اي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : ريحانه زارع

طراحي و پياده سازي فيلتر ديجيتال پردازش صوتي با استفاده از fpga

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي زمانيان, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Zamanian, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : جواد بختياري

طراحي وپياده سازي فيلتر

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : جواد بختياري

پروژه -الكترونيكي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : سيدكيارش فرح بخش محمدي

تحليل و شبيه سازي يك روش جريان سازي بسته هاي چند رسانه اي با رويكرد نرخ - اعوجاج

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, سعدان زكائي, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مصطفي خليلي مرندي

جهت يابي پالس هاي راداري مبتني بر آرايه آنتن هاي لنز بااستفاده از داده واقعي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمود احمديان عطاري, محمدعلي سبط
Abdorasoul Ghasemi, Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : فاطمه كشوري

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : سعيد لطفعلي زاده مهرآبادي

طراحي نرم افزار شبيه ساز انتخاب كانال و كنترل پذيرش در شبكه راديوي شناختگر

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : هومن رضوي

تحليل و پياده سازي يك روش استنتاجي براي IP Alias Resolution

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حسين ياوري

بررسي، شبيه سازي و ارزيابي اثر مديريت صف بر ترافيك چند رسانه اي با شبيه سازNS-2

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مصطفي غلامي

بررسي و شبيه سازي يك روش كنترل ازدحام ترافيك چند رسانه ايي روي اينترنت با شبيه سازNS-2

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف, مهدي زمانيان
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مرضيه نوريان

طراحي وشبيه سازي يك راهكار پيش بيني ترافيك شبكه IPبا استفاده از نرم افزار opnet

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي زمانيان, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Zamanian, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سپهر جلوداري ممقاني

طراحي و پياده سازي نرم افزار ارسال و دريافت داده مطابق با استاندارد شبكه محلي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي زمانيان, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Zamanian, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : صالح كلانتر

پياده سازي يك روش پنهان سازي خطا در ويدئو فشرده H.264 براي بازيابي فريم تلف شده

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : اشكان اصغرزاده دونيقي

شبيه سازي شبكه محلي گسترده(ELAN) دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي با استفاده از شبيه سازGNS3

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : آرين پارسانيا

پياده سازي يك روش زماني- مكاني براي پنهان سازي خطاي ويدئو فشرده H.264

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امين نيك انجام
Abdorasoul Ghasemi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مريم مطلبي قمي

شبيه سازي ارزيابي امنيت پروتكل تراكنش هاي ATM

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : هديه سادات شجاعت الحسيني

پياده سازي و ارزيابي رايانش مشبك تحت وب

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, سعيد صديقيان كاشي
Abdorasoul Ghasemi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سيدمحمدمعين حسيني منش

طراحي و پياده سازي شبيه ساز مسير يابي محافظت شده در شبكه هاي كامپيوتري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : محمدهادي تبرزد

طراحي و پياده سازي شبيه ساز بررسي دسترس پذيري در شبكه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مسعود ده يادگاري
Abdorasoul Ghasemi, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : محمدسعيد جلالي منش

پياده سازي و ارزيابي يك روش تعيين كيفيت ويديو به روش كمي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : فاطمه سهلاني

طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب براي پست الكترونيكي مجتمع

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : عليرضا رنجبري كليبي

طراحي و پياده سازي يك رو توزيع شده براي همگام سازي گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, حامد خانميرزا
Abdorasoul Ghasemi, Hamed Khanmirza
نام دانشجو : نسرين اكبري

بررسي روش هاي نفوذ به سيستم هاي كامپيوتري با بات نت هاي مبتني بر استگانوگرافي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه يعقوب پور

تحليل و شبيه سازي يك روش تشخيص گره هاي تاثيرگذار در شبكه هاي پيچيده

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه عموآقائي

تحليل و شبيه سازي يك مكانيزم تطبيق آدرس IPV6

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امين نيك انجام
Abdorasoul Ghasemi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : احمد جلالي

طراحي و ساخت يك بات نت، بخش اول: زيرساخت هاي شبكه اي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مريم آخشي

طراحي و ساخت يك بات نت، بخش دوم: زيرساخت هاي نرم افزاري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدرضا ابوالقاسمي

پياده سازي نرم افزار پست الكترونيكي مجتمع

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, سعيد فرضي
Abdorasoul Ghasemi, Saeed Farzi
نام دانشجو : عليرضا رنجبري كليبي

تحليل و شبيه سازي محدود كردن شكست آبشاري با استفاده از روش افراز درخت هاي فراگير در شبكه هاي قدرت

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : زهرا اماميان