سال: ۱۳۹۵

مديريت آگاه به كيفيت سرويس تصادفي ارتباطات

همکاران: عبدالرسول قاسمي, فائزه مرواري

Abdorasoul Ghasemi, Faezeh Morvari

سال: ۱۳۹۵

حفظ بهره وري ارتباطات بربستر شبكه با تخمين بار درون سيستم

همکاران: عبدالرسول قاسمي, سيده باهره حسن پور

Abdorasoul Ghasemi, Seyedeh Bahereh Hassanpour

سال: ۱۳۹۵

زمانبندي ارتباطات بر بستر شبكه مبتني بر خوشه بندي تطبيقي

همکاران: عبدالرسول قاسمي, مرتضي زريني

Abdorasoul Ghasemi, Morteza Zarrini

سال: ۱۳۹۵

طراحي يك روش مقاوم مكان يابي داخلي آر اف براي شبكه هاي حسگر بي سيم

همکاران: عبدالرسول قاسمي, زينب حاجي قرباني

Abdorasoul Ghasemi, Zeinab Hajighorbani

سال: ۱۳۹۵

تخصيص متعادل كاربران در شبكه هاي ناهمگون با دسترسي راديويي ابري با قابليت برداشت انرژي

همکاران: عبدالرسول قاسمي, سيدحسين هاشمي كرماني

Abdorasoul Ghasemi, Seyed Hosein Hashemi kermani

سال: ۱۳۹۵

تشخيص قطع سلول در شبكه هاي خوددرمان ناهمگون با تحليل اطلاعات كليدي كارايي اجزاي شبكه

همکاران: عبدالرسول قاسمي, فاطمه برومندي

Abdorasoul Ghasemi, Fateme Broomandi

سال: ۱۳۹۵

ارتباط ماشين به ماشين بر بستر شبكه هاب LTE براي شبكه هاي هوشمند برق

همکاران: عبدالرسول قاسمي

Abdorasoul Ghasemi

سال: ۱۳۹۴

ارتباط ماشين به ماشين بر بستر شبكه هاي LTE براي شبكه هاي هوشمند برق

M2M Communications over LTE Networks for Smart Grid

همکاران: عبدالرسول قاسمي

Abdorasoul Ghasemi

سال: ۱۳۹۴

طراحي مكانيزم هاي كارآمد دسترسي تصادفي ارتباطات M2M بر بستر شبكه هاي LTE

Designing Efficient Random Access Schemes for M2M Communications Over LTE Networks

همکاران: عبدالرسول قاسمي

Abdorasoul Ghasemi

سال: ۱۳۹۲

حسگري مشاركتي طيف در شبكه راديو شناختگر

Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks

همکاران: عبدالرسول قاسمي

Abdorasoul Ghasemi

سال: ۱۳۹۰

تحليل و ارايه مدلي براي پيش بيني ترافيك در شبكه ملي اطلاعات

همکاران: عبدالرسول قاسمي

Abdorasoul Ghasemi