تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مشخصه سازي مصالحه بين تعداد گره هاي محرك و انرژي كنترل در كنترل پذيري شبكه هاي پيچيده با استفاده از بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, فرناز شيخي, فرناز شيخي, محمدرضا رحيمي تبار
Abdorasoul Ghasemi, Farnaz Sheikhi, Farnaz Sheikhi,
نام دانشجو : سيدسميع عليزاده دربندي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي سيستمي جهت تحليل تاثير ضريب تزويج بر روي شكست هاي ابشاري در شبكه هاي وابسته به هم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, محمدرضا رحيمي تبار
Abdorasoul Ghasemi, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : محمدرضا ابوالقاسمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي مكانيزمي براي تشخيص انتشار دهنده هاي تاثيرگذار در شبكه هاي چند لايه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, محمد امين فضلي
Abdorasoul Ghasemi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : اميرحسين احمدي كمازاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

بهبود بهره وري منابع در ارتباطات انبوه ماشين به ماشين بر بستر شبكه هاي LTE/LTE-A

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, علي خادم, احمد خونساري, حسن طاهري
Abdorasoul Ghasemi, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Ali Khadem, ,
نام دانشجو : زهرا علوي كيا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تخصيص متعادل كاربران در شبكه هاي ناهمگون با دسترسي راديويي ابري با قابليت برداشت انرژي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, احمد خوانساري, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدحسين هاشمي كرماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تحليل نرخ دگرسپاري در شبكه هاي ناهمگن با دسترسي ابري با توزيع نقطه اي پواسون كاربران

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, احمد خوانساري, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, , Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمود خاكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

بهبود بازدهي انرژي با فعال سازي سلول و تخصيص كاربر به صورت پويا در شبكه هاي ناهمگون با دسترسي راديويي ابري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, احمد خونساري
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سمانه قلي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

تشخيص قطع سلول در شبكه هاي خود درمان ناهمگن با تحليل اطلاعات كليدي كارايي اجزاي شبكه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, مهدي دهقان
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : فاطمه برومندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي يك روش محافظت مسير مبتني بر قطعه بندي در شبكه هاي نوري كشسان

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, لطف اله بيگي, لطف اله بيگي, مهدي دهقان
Abdorasoul Ghasemi, Lotfolah Beigi, Lotfolah Beigi,
نام دانشجو : فاطمه سيفي اتشگاه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي يك روش مقاوم مكان يابي داخليRFبراي شبكه هاي حس گر بي سيم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, احمد خونساري
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : زينب حاجي قرباني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

طراحي يك روش مكان يابي خطاي مبتني بر توموگرافي شبكه در اينترنت

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, بهادر بخشي
Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : ريحانه ناظميان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

شناسايي همتاهاي آلوده كننده در سيستم هاي همتا به همتا با استفاده از راهكار مبتني بر شهرت

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, مسعود صبايي
Abdorasoul Ghasemi, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : گلشن قربانيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مديريت آگاه به كيفيت سرويس دسترسي تصادفي ارتباطات M2M در شبكه LTE

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, بهزاد اكبري
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : فائزه مرواري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمان بندي ارتباطات M2M بر بستر شبكه LTE مبتني بر خوش بندي تطبيقي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, بهاره اخباري, بهاره اخباري, بهادر بخشي
Abdorasoul Ghasemi, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : مرتضي زريني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

حفظ بهره وري ارتباطات M2M بر بستر شبكه LTE با تخمين بار درون سيستم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, احمد خونساري
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سيده باهره حسن پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه الكوريتمي براي تشخيص انجمن ها در شناسايي ناهنجاري شبكه هاي كامپيوتري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Abdorasoul Ghasemi, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : آلاله ترك جزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه مدلي جهت دسترسي پوياي طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از طرح يادگيري تقويتي مزايده اي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Abdorasoul Ghasemi, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : سينا تامرادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ارائه طرح جامع براي دسترسي آگاه از كيفيت سرويس كانال در شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر الگوريتم هاي تصادفي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Abdorasoul Ghasemi, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : هومن رضوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

تشخيص نيمه نظارتي ناهنجاري در شبكه هاي تصويري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, علي احمدي, علي احمدي
Abdorasoul Ghasemi, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : رويا علي اكبري ثاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تحليل و ارائه يك روش زماني-مكاني جديد براي پنهان سازي خطا در انتقال ويدئوي فشرده بر كانال هاي بي سيم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Abdorasoul Ghasemi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : زينب اهرابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ارائه يك روش خوشه بندي مبتني بر گراديان براي مسيريابي كارآمد از نظر انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : پروين رحيمي اشجردي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

پيشنهاد يك الگوريتم زمانبندي آگاه از انرژي براي شبكه هاي بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : صفورا صدرائي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

حسگري طيف به روش مشاركتي اجماع با مديريت دست به دست شدن در شبكه هاي راديوي شناختگر

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Abdorasoul Ghasemi, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : ميلاد سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي الگوريتم تجميع بهينه فريم در شبكه هاي محلي بيسيم IEEE 802.11n با شرط تاخير و خطا

نام اساتید: كمال محامد پور, عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Kamal Mohamedpour, Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : معين بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارائه راهكاري براي بهبود روند DCF در IEEE802.11 مبتني بر كنترل توان سيگنالينك

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : فرشاد شكري سرشكه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱

تحليل و توسعه طرح هاي بهينه و ريز بهينه براي شكل دهي پرتو با استفاده از رله چند ورودي چند خروجي در شبكه راديو شناختگر

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, عبدالرسول قاسمي, كمال محامد پور, كمال محامد پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Abdorasoul Ghasemi, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سجاد مهريزي رحمت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

انتخاب رله ي مناسب براي بهبود احتمال خطاي سمبل در شبكه هاي مخابرات مشاركتي مبتني بر ايده ي كدگذاري شبكه ي آنالوگ

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, عبدالرسول قاسمي, بهاره اخباري, بهاره اخباري
Mahmoud Ahmadian Attari, Abdorasoul Ghasemi, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari
نام دانشجو : نسرين رزمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

تحليل و توسعه ي يك روش مبتني بر تئوري بازي براي قيمت گذاري منابع در شبكه هاي بي سيم Ad hoc

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : احسان اله رجائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر هوش مصنوعي براي كنترل Handoff در شبكه هاي راديويي هوشمند

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حسين آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

طراحي و شبيه سازي يك پروتكل جديد براي همگام سازي ساعت در شبكه حسگري بي سيم

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مريم سادات رسولي دانش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

آشكارسازي و تشخيص خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با رويكرد مبتني بر سيگنال

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي علياري شوره دلي, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : احسان اميري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهبود كارايي روش هاي دسترسي به محيط در شبكه هاي هوشمند با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويتي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, علي احمدي, علي احمدي
Abdorasoul Ghasemi, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : حنانه بيژني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

استفاده از نظريه بازيها در موازنه بار و لايه دسترسي به محيط (MAC) در شبكه هاي راديو هوشمند

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مينا فهيمي پيره گلين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

طراحي و ساخت سيستم RFID فعال در فركانس 2.4Ghz جهت شناسايي محموله ها

نام اساتید: حسين شمسي, عبدالرسول قاسمي, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Hossein Shamsi, Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : داود معين فر

تاریخ:

پيش بيني يال در شبكه هاي پيچيده با رويكرد تحليل تكامل شبكه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : رويا علي اكبري ثاني

تاریخ:

مديريت منابع راديويي در شبكه هاي ناهمگون هماهنگ شده با دسترسي راديويي ابري

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : شيما حدادي

تاریخ:

زمان بندي آگاه به تاخير در ارتباطات ماشين به ماشين بر بستر شبكه هاي سلولي LTE

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : الهه انگورج غفاري

تاریخ:

زمان بندي وظايف در ارتباطات ماشين به ماشين با استفاده از الگوريتم بسته بندي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : مرضيه گودرزيان قهفرخي

تاریخ:

طراحي مكانيزم كشسان ارسال بسته ها در شبكه هاي slotted ALOHA مبتني بر حذف متوالي تداخل

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : زهرا غلامي مقدم

تاریخ:

تحليل تاثبر همبندي در الگوي پخش اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : محمدعلي كرمي

تاریخ:

تحليل تاثير افزونگي محلي بر شكست هاي آبشاري در شبكه هاي زير ساخت پيچيده

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : زهرا نكودري

تاریخ:

تحليل ميزان آسيب پذيري دسترسي چند گانه در شبكه هاي Slotted ALOHA مبتني بر حذف متوالي تداخل

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : فاطمه عباسي

تاریخ:

تحليل تاثير ويژگي هاي ساختاري شبكه هاي اجتماعي بر فرآيند قطبي شدن عقايد

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : فهيمه محمدي

تاریخ:

اندازه گيري ميزان آزمون پذيري نرم افزار با تحليل كنترل پذيري گراف

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي
Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : الميرا شفيعي كمال اباد