مشخصات فردی

نام: عبدالرسول

نام خانوادگی: قاسمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: arghasemi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۱۹

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbdorasoulGhasemi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: شبکه های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر