مشخصات فردی

نام: محمدیوسف

نام خانوادگی: درمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: darmani@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۰۶۲۲۰۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadYousefDarmani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی الکترونیک (شبکه های کامپیوتری)

گرایش: شبکه های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر