مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: مباشری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mobasheri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaMobasheri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری