مشخصات فردی

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: اثنی عشری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: esnaashari@gmail.com

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadMehdiEsnaashari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر