مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: صداقتی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sedaghatizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoodSedaghatizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک گرایش هسته ای

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک