مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: فرنقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: farnaghi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiFarnaghi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری