مشخصات فردی

نام: عرفان

نام خانوادگی: صلاحی نژاد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: salahinejad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۹۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ErfanSalahinejad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

واحد سازمانی: مهندسی و علم مواد