مشخصات فردی

نام: دنیا

نام خانوادگی: رحمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: drahmani@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۵۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/DonyaRahmani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع