مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: باقری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bagheri@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AlirezaBagheri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران