مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: محمدزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a_mohammadzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۸۶۲۱۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliMohammadzadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری