مشخصات فردی

نام: احمد

نام خانوادگی: اصل حداد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ahadad@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: کاربرد کامپیوتر در صنایع

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع