از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ تا تاریخ :

رئيس كارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

معاون پژوهشي دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي فيزيكال ژئودزي وگراني سنجي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

مدير گروه ژئودزي