محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

The effect of topography on GPS troposphere tomography technique

نویسندگان: سعيد حاجي اقاجاني, يزدان عامريان, Sandra Verhagen

Saeid Haji-Aghajany, Yazdan Amerian, Sandra Verhagen

عنوان همایش:

3rd International Congress on Science and Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توموگرافي لايه تروپوسفر بر مبناي المان هاي حجمي با ابعاد متغير و قيود مستقل

نویسندگان: سعيد حاجي اقاجاني, يزدان عامريان

Saeid Haji-Aghajany, Yazdan Amerian

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 3rd National Conference on Geospatial Information Technology

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

Speckle Noise Reduction of Time Series Sar Images Based on Wavelet Transform and Kalman Filter

نویسندگان: امير آقابالائي, يزدان عامريان, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Amir Aghabalaei, Yazdan Amerian, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2018

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

مقايسه ميزان كارايي روش هاي رديابي اشعه دو بعدي در تعيين موقعيت مطلق

نویسندگان: سعيد حاجي اقاجاني, يزدان عامريان

Saeid Haji-Aghajany, Yazdan Amerian

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

استفاده از فيلتر تفاضل گير در محاسبه شتاب سيستم تعيين موقعيت جهاني در ثقل سنجي هوايي

نویسندگان: احمد غنچي, يزدان عامريان

Ahmad Ghonchi, Yazdan Amerian

عنوان همایش: بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 96

Geomatics 96

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بررسي توانايي تصاوير سنجنده MODIS در تخمين تاخير تروپوسفري با استفاده از روش رديابي اشعه سه بعدي

نویسندگان: سعيد حاجي اقاجاني, يزدان عامريان

Saeid Haji-Aghajany, Yazdan Amerian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مقايسه روش هاي كاهش نويز شتاب حاصل از مشاهدات GPS در ثقل سنجي هوايي

نویسندگان: محسن فيضي, يزدان عامريان

Mohsen Feizi, Yazdan Amerian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي يونسفر

نویسندگان: صالح مافي, يزدان عامريان

Saleh Mafi, Yazdan Amerian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

نویسندگان: يزدان عامريان

Yazdan Amerian

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)