مشخصات فردی

نام: یزدان

نام خانوادگی: عامریان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amerian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/YazdanAmerian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری