محاسبه ارتفاع ژئوئيد با استفاده از مدلهاي جاذبي زمين در منطقه ايران

نام اساتید: يزدان عامريان, ايرج جزيرييان
Yazdan Amerian, Iraj Jazirian
نام دانشجو : مهدي قهرماني

مدل سازي تك لايه يونسفر برحسب هارمونيك هاي كروي و با استفاده از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني در منطقه ايران

نام اساتید: يزدان عامريان, مهدي روفيان نائيني
Yazdan Amerian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : مريم عسگري موحد

بررسي كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي يونسفر

نام اساتید: يزدان عامريان, مهدي روفيان نائيني
Yazdan Amerian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : صالح مافي

بررسي كاربرد داده هاي GPS Occultation در تعيين پارامترهاي اتمسفر

نام اساتید: يزدان عامريان, ايرج جزيرييان
Yazdan Amerian, Iraj Jazirian
نام دانشجو : شهريار احمدي