از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ تا تاریخ :

عضو شوراي سياستگذاري و راهبري مركز توسعه مهندسي و فناوري مديريت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ تا تاریخ :

ريس مركز توسعه مهندسي و فناوري مديريت دانشگاه وعضو شوراي سياستگذاري و راهبري مركز

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده صنايع