بررسي روشهاي اداري محصول با هدف بهبود كيفيت و بهينه سازي هزينه ها

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : رضوان رجبي

تحليل اموري اقتصاديداده هاي خرابي ماشين الات و طراحي سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : ميرشاهد اوصيا

بررسي و مطالعه كاربرد روش كيو اف دي به منظور بهبود طراحي محصول با استفاده از روش تصميم گيري چند معياردر محيط فازي

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : سيده شيلان وفاييان

بررسي چگونگي پياده سازي رويكرهاي نوين كنترل فراينداماري در يك واحد توليدي

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : مهدي اصغري

استفاده از روشهاي برنامه ريزي رياضي براي حل مسئله برآورد نقاط تغيير چندگانه در نمودارهاي كنترل شوهارت

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : محمد ژاله چيان

مقايسه وبررسي روشهاي ناپارامتري وانتخاب متغير براي داده هاي باابعادد بالا در كنترل فرآيندآماري

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : حسن بهرامي