تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

معرفي تابع تمايز استوار در تحليل هاي آماري چند متغيره

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, عبدالله آقايي, رسول نورالسنا, سيدجواد حسيني نژاد
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Abdollah Aghaei, , Seyed Javad Hosseininezhad
نام دانشجو : نسيم ايراني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

توسعه روشهاي كنترل فرآيندآماري چند متغيره براي پايش مصرف حاملهاي انرژي دركشور

نام اساتید: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, حميد شهرياري, حميد شهرياري, عباس سقايي
Yaser Samimi, Abdollah Aghaei, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari,
نام دانشجو : ساناز يكتازاد كوچصفهاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

پيشنهاديه رساله

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : امير اقسامي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

مدلسازي مصرف حاملهاي انرزي در كشور با استفاده از رگرسيون پانل با در نظر گرفتن همبستگي مقطعي

نام اساتید: ياسر صميمي, مجيد ميرزايي قزاني, محسن مهرآرا, مجيد ميرزايي قزاني
Yaser Samimi, Majid Mirzaee Ghazani, , Majid Mirzaee Ghazani
نام دانشجو : زهراء ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

پايش پروفايل هاي فازي غير خطي

نام اساتید: ياسر صميمي, عماد روغنيان, عبدالله آقايي, امير حسين اميري
Yaser Samimi, Emad Roghanian, Abdollah Aghaei,
نام دانشجو : محمدرضا نصيري بروجني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

يك رويكرد مقايسه اي براي برآورد نسبت بهينه پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز با استفاده از قراردادهاي آتي طلا

نام اساتید: ياسر صميمي, اميرعباس نجفي, سيد بابك ابراهيمي, مجيد شيخ محمدي, سيد بابك ابراهيمي
Yaser Samimi, Amir Abbas Najafi, Seyed Babak Ebrahimi, Majied Sheikh Mohammadi, Seyed Babak Ebrahimi
نام دانشجو : سميه حسين زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

توسعه روش‌هاي برآورد استوار، به منظور پايش پروفايل‌هاي خطي در فرآيند‌هاي چند مرحله‌اي

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, عبدالله آقايي, مجيد خدمتي , عبدالله آقايي
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Abdollah Aghaei, , Abdollah Aghaei
نام دانشجو : فريد حسنوند

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

پايش داده‌هاي تصويري از طريق مدل سازي پروفايل فضايي

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, رسول نورالسنا, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : امير محمودي خانجاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ارائه روشي براي پايش كيفيت عملهاي جراحي چندمرحله‌اي با به كارگيري مدلهاي تعديل ريسك"

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, رسول نورالسناء, حميد شهرياري, شيرزاد نصيري
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari, Shirzad Nasiri
نام دانشجو : آرزو راستگومقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

"كنترل شيوع بيماري با استفاده از روشهاي پايش فضايي- زماني"

نام اساتید: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, رسول نورالسنا, عبدالله آقايي
Yaser Samimi, Abdollah Aghaei, , Abdollah Aghaei
نام دانشجو : فاطمه مرنگي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

ارائه مدلي چند دوره‌اي براي گزينش سبد سهام مبتني بر سنجه ريسك گشتاور جزئي پاييني و محدوديت هزينه تراكنش

نام اساتید: اميرعباس نجفي, ياسر صميمي, احمد اصل حداد, مجيد شيخ محمدي, احمد اصل حداد
Amir Abbas Najafi, Yaser Samimi, Ahmad Asal Hadad, , Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : حميد حسيني نساز

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

ارائه يك مدل پيش بيني پويابراي امتياز اعتباري مشتريان بانك با استفاده از داده هاي تابلوئي

نام اساتید: ياسر صميمي, احمد اصل حداد, عبدالله آقايي
Yaser Samimi, Ahmad Asal Hadad, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : سجاد ارتشيدار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

ارائه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با در نظر گرفتن تغيير رژيم نوسان در بازار سرمايه ايران

نام اساتید: ياسر صميمي, اميرعباس نجفي, حميد شهرياري, حسين عباسي نژاد, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Amir Abbas Najafi, Hamid Shahriari, Hosein Abaszadeh, Hamid Shahriari
نام دانشجو : سعيد حاجي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

كاربرد آزمون نسبت به درستنمايي بمنظور تخمين نقطه تغيير در پايش پروفايلهاي خطي تعميم يافته گسسته

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari
نام دانشجو : سجاد عبدالتاجديني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

ارائه روش دسته بندي آنسامبل وزني براي امتباز دهي اعتباري (مورد مطالعه صنعت بيمه)

نام اساتید: ياسر صميمي, سميه عليزاده, بابك تيمورپور, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Yaser Samimi, Somayeh Alizadeh, , Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : هادي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

استفاده از براوردكننده هاياستواربه منظور پايش پروفايل هاي خطي چند متغيره

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, اميرحسين اميري, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, , Hamid Shahriari
نام دانشجو : مسلم كردستاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

توسعه نمودار كنترل مبتني بر مدل نقطه تغيير با استفاده از تكنيك هاي ناپارامتري براي پايش پروفايل هاي غير خطي

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, عبدالله آقايي, عبدالله آقايي
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Abdollah Aghaei, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : زهرا هادي دوست

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

توسعه روشهاي نقطه برآورد تغيير چند گانه در پايش پروفايل خطي ساذه

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari
نام دانشجو : مهران مهتابي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارائه برآورد بيز براي زمان واندازه تغييير در نمودارها يكنترل تعديل ريسك شده در فاز

نام اساتید: ياسر صميمي, حميد شهرياري, عماد روغنيان, عماد روغنيان
Yaser Samimi, Hamid Shahriari, Emad Roghanian, Emad Roghanian
نام دانشجو : رضا قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مدل مناسب رابطه نرخ بهره و بازده حقوق صاحبان سهام در بانك هاي تجاري ايران

نام اساتید: ياسر صميمي, اميرعباس نجفي, حميد شهرياري, حميد شهرياري
Yaser Samimi, Amir Abbas Najafi, Hamid Shahriari, Hamid Shahriari
نام دانشجو : طيبه علي اكبري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

برنامه ريزي و توالي عمليات چند مرحله اي در اطاق عمل با در نظر گرفتن احتمال مواجهه با موارد اضطراري

نام اساتید: ياسر صميمي, رسول شفايي, سعيده غلامي, سعيده غلامي
Yaser Samimi, Rasoul Shafaei, Saeideh Gholami, Saeideh Gholami
نام دانشجو : بابك اكبرزاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارائه مدل شناسائي و اصلاح تابع ريسك سرمايه گذار براساس تحليل ويزگي هاي شخصيتي و رفتاري

نام اساتید: ياسر صميمي, اميرعباس نجفي
Yaser Samimi, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : ميثم كاشي پور

تاریخ:

تعيين بهينه سبد سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار CVar

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : سروش موحدي

تاریخ:

بررسي عملكرد و مقايسه روشهاي رگرسيون فضائي و مدل سازي فرآيند گاووسي به منظور پايش پروفايل شكل هندسي محصول

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : زهرا ولي زاده

تاریخ:

"توسعه مدل آماري تحليل توامان براي ارزيابي تأثير ويژگي هاي تكنولوژيك، فاكتورهاي خريد و عوامل مرتبط با كيفيت محصول و خدمات بر قصد خريد آنلاين"

نام اساتید: ياسر صميمي, ناصر صفايي
Yaser Samimi, Nasser Safaie
نام دانشجو : هانيه هرندي

تاریخ:

رساله

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : امير اقسامي

تاریخ:

بهبود و ارزيابي عملكرد روش هاي انتخاب متغير در فاز اول كنترل فرايند آماري براي داده هاي باابعاد بالا در حضور مشاهدات دور افتاده

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : فاطمه رحمتي گورابي

تاریخ:

پايش پروفايل فضائي محصول در فرايندهاي ساخت افزودني

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : زهرا سبزعلي زاده گردپشته

تاریخ:

توسعه نمودار كنترل تعديل ريسك شده براي پايش كيفيت خدمات درماني با استفاده از مشاهدات تكراري.

نام اساتید: ياسر صميمي
Yaser Samimi
نام دانشجو : راضيه هراتي نيك