سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي، كنترل و ارتقاء مديريت كيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات با مطالعه موردي شبكه مادرمخابراتي كشور

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, ياسر صميمي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۸

Quantitative target setting in balanced scorecard method using simultaneous equations system and goal programming

نویسندگان: سرور فرخي, عماد روغنيان, ياسر صميمي
عنوان مجله: International Journal of Productivity and Performance Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A robust control chart for simple linear profiles in two-stage processes

نویسندگان: فريد حسنوند, ياسر صميمي, حميد شهرياري
عنوان مجله: QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۷

A robust wavelet based profile monitoring and change point detection using S-estimator and clustering

نویسندگان: ارد احمدي, حميد شهرياري, ياسر صميمي
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۱۶۷
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۷

Investigating causal linkages and strategic mapping in the balanced scorecard: A case study approach in the banking industry sector

نویسندگان: سرور فرخي, عماد روغنيان, ياسر صميمي
عنوان مجله: Journal Of Industrial Engineering And Management Studies
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Monitoring multivariate simple linear profiles using robust estimators

نویسندگان: مسلم كردستاني, فريد حسنوند, ياسر صميمي, حميد شهرياري
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۶

مدل نقطه ي تغيير براي پايش پروفايل هاي پواسون در فاز 2

نویسندگان: سجاد عبدالتاجديني, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۱۱۳
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigating the Usability of a User Interface for Display of an Electro Vehicle in a Driving Simulation

نویسندگان: حامد سلمان زاده, محمد پيشنماز زاده, سيد رضا ميرمجلسي, ياسر صميمي, Kurt Landau
عنوان مجله: Journal of Ergonomics Research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

استفاده از برآوردكننده هاي استوار به منظور پايش پروفايل خطي ساده چندمتغيره

نویسندگان: مسلم كردستاني, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Robust estimation of systems reliability

نویسندگان: حميد شهرياري, الهه رادفر, ياسر صميمي
عنوان مجله: Quality Technology and Quantitative Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۵

توسعه ي الگوريتم خوشه بندي براي برآورد نقاط تغيير چندگانه در پايش پروفايل خطي ساده

نویسندگان: مهران مهتابي, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

ارائه روشي براي پايش كيفيت عمل جراحي دو مرحله اي سرطان تيروئيد با استفاده از مدل تعديل ريسك لجستيك

نویسندگان: آرزو راستگومقدم, ياسر صميمي, شيرزاد نصيري
عنوان مجله: مهندسي و مديريت كيفيت
از صفحه: ۹۲
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۵

Bayesian Estimation of Change Point in Phase One Risk-Adjusted Control Charts

نویسندگان: رضا قاسمي, ياسر صميمي, حميد شهرياري
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Estimation of Complicated Profiles in Phase I, Clustering and S-estimation Approaches

نویسندگان: حميد شهرياري, ارد احمدي, ياسر صميمي
عنوان مجله: QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL
از صفحه: ۲۴۵۵
تا صفحه: ۲۴۶۹

سال: ۱۳۹۴

معرفي يك روش بازرسي دو مرحله اي براي يك فرآيند پربازده

نویسندگان: محمد رسولي, حميد شهرياري, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي و مديريت كيفيت
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Monitoring and change-point estimation for spline-modeled non-linear profiles in phase II

نویسندگان: زهرا هادي دوست, ياسر صميمي, حميد شهرياري
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
از صفحه: ۵۲۰
تا صفحه: ۵۳۰

سال: ۱۳۹۴

شناسايي نقطه ي تغيير و مقدار شيب روند در نمودارهاي كنترل تعديل ريسك شده در فاز 1

نویسندگان: رضا قاسمي, ياسر صميمي, حميد شهرياري
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۴

پايش فرايندهاي دومرحله يي با مشخصه ي كيفي پروفايلي در مرحله ي دوم

نویسندگان: حميد اسماعيلي, احمد صادقيه, امير حسين اميري, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۳

كاربرد رويكرد زنجيره ي ماركوف در طراحي نمودار كنترل جمع تجمعي براي پايش رضايت و وفاداري براساس مشاهدات رضايت سنجي

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Introduction of Joint Distribution for Monitoring a process of High-Quality

نویسندگان: حميد شهرياري, محمد رسولي, ياسر صميمي
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۱

Customer relationship termination problem for beta-geometric/beta-binomial model of customer behavior

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: iranian journal of operations research
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۴