تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تحليل و شبيه سازي اثرات غيرعادي نوري در فراسطوح مبتني بر نانوساختارهاي دي الكتريك

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, محمود شاه آبادي
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : مجيد گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تحليل و شبيه سازي مشخصات الكترومغناطيسي فراسطوح عملياتي متشكل از نانوذرات

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, امين خواصي
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : عليرضا عارف نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي، تحليل و شبيه سازي نانوآنتن هاي آرايه اي محدود در بازه نور مرئي

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, محمود شاه ابادي
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : سروش عابدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تحليل، شبيه سازي و مدلسازي چرخش قطبش نور وكايراليتي در نانوساختار ها و فراسطح هاي نوري

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, زهرا قطان كاشاني, جليل راشد محصل, محمدكاظم مروج فرشي, علي رضا فاتحي
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Zahra Ghatan Kashani, , , Alireza Fatehi
نام دانشجو : عاطفه فاضل نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

تحليل و شبيه سازي پاسخ نوري نانو ذرات پلاسموني در همسايگي صفحه فلزي

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, همايون عريضي
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : بهشاد بنويدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

تحليل و شبيه سازي فيلترهاي نانو پلاسموني ميان گذر شامل مشددهاي كوبل شده نانو حلقه شكافدار مكمل

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه, محمدكاظم مروج فرشي
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh,
نام دانشجو : ميثم وارسته

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

مدل سازي و شبيه سازي فراموادنوري تنظيم پذير مكانيكي متشكل از عناصر U شكل در محدوده طول موج فروسرخ

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, ليلا يوسفي
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : مجتبي دهقاني فيروزآبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

تحليل و شبيه سازي ويژگيهاي نوري نانو ذرات كروي فلزي چندتايي به روشGMT

نام اساتید: توكل پاكيزه, زهرا قطان كاشاني, همايون عريضي, زهرا قطان كاشاني
Tavakol Pakizeh, Zahra Ghatan Kashani, , Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : فائزه زرين خط

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل و شبيه سازي نيروي نوري در نانو ساختارهاي تشكيل شده از نانو كره هاي پلاسموني

نام اساتید: توكل پاكيزه, زهرا قطان كاشاني, زهرا قطان كاشاني
Tavakol Pakizeh, Zahra Ghatan Kashani, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : جواد قلي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل و شبيه سازي خواص نوري در ساختارهاي حلقوي متشكل از نانو ذرات پلاسموني

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : عاطفه غلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل و شبيه سازي اثر مگنوپلاسموني كر در نانو ذرات فلزي با روش ماكسول گارنت

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مريم خدادادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل، شبيه سازي و كنترل فعال اندر كنش نوري بين دو نانو استوانه ي فلزي

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه, نصرت الله گرانپايه
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : مجتبي فلاح زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي شفافيت القايي الكترومغناطيسي (EIT)در نانوساختارهاي پلاسمونيك

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مسعود احمدسيماب

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تحليل و شبيه سازي آرايه هاي نانوآنتن نوري در بازه ي طول موجي 1500-500 نانومتر

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : حامد نوري پورازگمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي نانو آنتن هاي نوري فشرده جهتي

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سيدحسين علوي لواساني

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي ويژگي مگنتو پلاسمونيك نانو ذرات فلزي

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : مينا كبريايي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي حسگرهاي پلاسموني هيدروژن مبتني بر نانوساختارهاي پالاديومي

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : شيدا الهياري

تاریخ:

تحليل پديده اسپين هال فوتوني در پراكنش پلاسمون هاي سطحي توسط نانوذره هاي داراي برهمكنش

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : مهدي حسينمردي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي مشخصه هاي نوري نانوساختارهاي تنظيم پذير متشكل از اكسيدهاي فلزي داراي گذار فاز

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : نوشين ولي زاده شهميرزادي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي فراسطوح بازپيكربندي شونده مبتني بر مواد گذار فازي براي تنظيم پرتو نوري

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : سروش شفيق

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي نانوحسگرهاي پلاسموني هيدروژن بر پايه نانوذرات پالاديومي

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : فاطمه نادريان