شبيه سازي يك ساختار نوري باروش انتشار پرتو(BPM)

نام اساتید: توكل پاكيزه, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : حسين فاضلي خليلي

طراحي و پياده سازي يك فيلتر مايكرو ستريپي فركتال

نام اساتید: توكل پاكيزه, سيدآرش احمدي, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Seyed Arash Ahmadi, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهدي عجم گرد

طراحي و ساخت يك فيلتر مايكرواستريپي براساس تشديدگره هاي حلقه باز شامل پله هاي امپدانس

نام اساتید: توكل پاكيزه, سيدآرش احمدي
Tavakol Pakizeh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : رسول چوپان زاده

طراحي و ساخت يك فيلتر مايكرواستريپي براساس تشديدگرههاي حلقه باز شامل پله هاي امپدانس

نام اساتید: توكل پاكيزه, سيدآرش احمدي
Tavakol Pakizeh, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : تحسين خورند

تحليل و شبيه سازي خواص نوري نانو ذرات فلزي كروي شكل چند لايه

نام اساتید: توكل پاكيزه, زهرا قطان كاشاني
Tavakol Pakizeh, Zahra Ghatan Kashani
نام دانشجو : اميد صنعتي

طراحي و شبيه سازي فيلترهاي نوري بلورفوتوني فلز-دي الكتريك

نام اساتید: توكل پاكيزه, محمدصادق ابريشميان
Tavakol Pakizeh, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : سروش عابدي

طراحي و شبيه سازي فراماده هاي مغناطيسي SSRها در فركانس هاي تراهرتز

نام اساتید: توكل پاكيزه
Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : محمدرضا صيدي گلدار

طراحي و شبيه سازي پوشش هاي پنهان ساز با استفاده از خواص فرامواد در باند فركانسي مايكروويو

نام اساتید: توكل پاكيزه, نصرت الله گرانپايه
Tavakol Pakizeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : ابوالفضل مباشر