مشخصات فردی

نام: توکل

نام خانوادگی: پاکیزه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: t.pakizeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/TavakolPakizeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق