از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي آنتن

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه