بررسي قطبش متقاطع آنتن پچ دايروي وساخت يك آنتن پچ دايروي با حداقل قطبش متقاطع

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مرجان كاشاني

كاهش سايز آنتن پچ مايكرواستريپ با استفاده از پين اتصال كوتاه

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : عبدالله العنسي

طراحي ، شبيه سازي و ساخت آنتن هورن دو قطبشي در باند 13GHz

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : ميترا اثني عشري

طراحي و ساخت آنتن پچ مايكرواستريپ با سايز كوچك با استفاده ازديوار اتصال كوتاه

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : پيمان نياپرست

طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر ميانگذر باند C

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : سيما شريعتمداري

ارسال پالس فراپهن باند با استفاده از آنت پچ

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مينا عبدالحسيني خلوت

طراحي و شبيه سازي و ساخت آنتن Ridged horn در باند 18-7 گيگا هرتز

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : صادق ولد خاني

استفاده از الگوريتم تكاملي براي محاسبه ميدان دور از روي ميدان نزديك

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : احسان صوفياني

طراحي وساخت يك Rectenna

نام اساتید: سميه چماني, اميرمسعود سوداگر
Somayyeh Chamaani, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : مهسا فتح اله ئي

شبيه سازي آنتن پلاسما

نام اساتید: سميه چماني, محمدصادق ابريشميان
Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : مهدي شيري چيان

طراحي و ساخت آنتن ridge horn

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : وحيد جليلي عليشاه

طراحي و ساخت آنتن omni directional در باند 5.1 GHz-5.8 GHz

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : محمداسمعيل قباديان

طراحي و ساخت راديو تلسكوپ آماتوري براي رصد پالسار

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : علي ايقان

آنتن مسطح جهتي در باند 433 مگاهرتز براي كاربردهاي اينترنت اشياء

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : فاطمه خياطون

طراحي و ساخت آنتن ياگي- يودا براي كاربردهاي اينترنت اشياء

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : ركسانا شريف زاده

طراحي و ساخت آنتن فرانكلين هم محور براي كاربردهاي اينترنت اشياء

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : سبا عبدلي

تطبيق امپدانس پهن باند براي آنتن هاي مونوپل/ دايپل غير رزونانسي كوچك

نام اساتید: سميه چماني, محمدصادق ابريشميان
Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : زهرا زاهدي

طراحي و پياده سازي شبكه سنسوري شامل در باند sub-GHz

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : محمدسعيد دياري