تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت مدار شكل دهنده پالسUWB

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سميه چماني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, رضا صراف
Seyed Abdollah Mirtaheri, Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : عبدالحميد موسوي اصل

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

پياده سازي طيف سنجي فراپهن باند براي اندازه گيري ثابت دي الكتريك

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, فاطمه گران
Seyed Abdollah Mirtaheri, Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : محمدرضا علمي نژادانجيله

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

طراحي و ساخت رادار زمين نفوذ فراپهن باند

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, عليرضا ملاح زاده
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : كاميار اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

اندازه گيري مشخصات آنتن HORN فراپهن باند در حوزه زمان با دو روش ميدان نزديك و ميدان دور

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, جليل آقا راشدمحصل
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : محدثه اقاسي زاده شعرباف

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

تصويربرداري SAR با استفاده از رادار FMCW در باند ISM

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سميه چماني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, عليرضا ملاح زاده
Seyed Abdollah Mirtaheri, Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : معين موفق

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

استخراج پارامترهاي پراكندگي شبكه هاي پسيو با استفاده از اندازه گيري TDR/TDT

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, جليل راشدمحصل
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : شكوفه عبداللهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن فراپهن باند براي كاربردهاي مكان يابي

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان, مهدي دلربايي, عليرضا ملاح زاده
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : علي اله پورفدافن

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تصويربرداري ميدان نزديك فراپهن باند به روش SAR

UWB near-field SAR imaging

نام اساتید: سميه چماني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : عليرضا اكبرپور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت آرايه آنتني و شكل دهي پرتو براي كاربردهاي هايپرترمي

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان, مجتبي دهملائيان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian,
نام دانشجو : فائزه رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي ،شبيه سازي و ساخت يك آنتن آرايه فازي خطي با قطبش دايروي در باندISM

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري, كيوان فرورقي
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri,
نام دانشجو : فاطمه مسيبيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي سخت افزاري سيستم دريافت توان بي سيم(ركتنا با قطبش دايروي) در باند ISM

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي, عليرضا ملاح زاده
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi,
نام دانشجو : مهدي شيري چيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

طراحي ،شبيه سازي و ساخت تك RFID بدون تراشه در باند فركانسيUWB

نام اساتید: سميه چماني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان, مجتبي دهملائيان
Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian,
نام دانشجو : صونا محمدي ثاني هريس

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

محاسبه طول موثرآنتن در حوزه زمان و توصيف آنتن و اهداف راداري با قطب هاي طبيعي

نام اساتید: سميه چماني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : عليرضا اكبرپور

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

طراحي و شبيه سازي رادار مونوپالس فرا پهن باند

نام اساتید: سميه چماني, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Somayyeh Chamaani, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : سعيد ملائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آنتن هوشمند براي سكوهاي متحرك

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : امير حبيبي درونكلا

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

طراحي و ساخت يك سيستم تكرار كننده دو مودي روي بدن براي سيستم هاي قابل كاشت بي سيم

نام اساتید: سميه چماني, سيدآرش احمدي, سيدآرش احمدي
Somayyeh Chamaani, Seyed Arash Ahmadi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : حامد ميرحسيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

طراحي و ساخت آنتن روي بدن با دو پلاريزاسيون در باندISM

نام اساتید: سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : مجيد كيائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه با پرتو تشعشعي همه جهته با انحراف الكتريكي ثابت در صفحه عمودي (down tilt) در باند فركانسي Ghz 5/3 براي كاربرد هاي وايمكس

نام اساتید: سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : مجيد شريفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و تحليل آنتن هاي آرايه اي بازتابي دو قطبشي

نام اساتید: سميه چماني, محمدصادق ابريشميان, محمدصادق ابريشميان
Somayyeh Chamaani, Mohammad Sadegh Abrishamian, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محبوبه محمودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه ويوالدي آنتي پدال به منظور استفاده در كاربردهاي فراپهن باند

نام اساتید: علي خالقي, سميه چماني, هادي علي اكبريان, هادي علي اكبريان
Ali Khaleghi, Somayyeh Chamaani, Hadi Aliakbarian, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : مريم مشايخي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي زمانبندي ارايه انتن فرا پهن باند

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني, سيدعبدالله ميرطاهري, سيدعبدالله ميرطاهري
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani, Seyed Abdollah Mirtaheri, Seyed Abdollah Mirtaheri
نام دانشجو : حامد صادقي

تاریخ:

تصويربرداري فرا پهن باند به روش تجزيه اپراتور معكوس زماني براي آشكارسازي سرطان سينه

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : الهام نوروززاده

تاریخ:

تصويربرداري ميدان نزديك فراپهن باند به روش SAR

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : عليرضا اكبرپور

تاریخ:

آشكارسازي بدون تماس علائم حياتي و پايش آن در محيط پيچيده با استفاده از رادار آرايه UWB

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : محمد مصطفي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك راديومتر پوشيدني براي اندازه گيري غيرتهاجمي دماي داخل بدن

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : مجتبي خادمي

تاریخ:

طراحي و ساخت بخش انتهايي RF رادار FMCW تك آنتني با نشتي كم

نام اساتید: سيدعبدالله ميرطاهري, سميه چماني
Seyed Abdollah Mirtaheri, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : علي قليزاده مزرعه

تاریخ:

اندازه گيري غلظت آب و چربي شير با استفاده از طيف سنجي پهن باند در حوزه ي زمان

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : سميرا سعيدي سرائي

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن UWB براي تصويربرداري ميدان نزديك از مغز

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, سميه چماني
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : فاطمه كورشي رفعت

تاریخ:

شبيه سازي و پياده سازي يك سامانه تصويربرداري فراپهن باند در باند C با استفاده از رادارهاي دهانه تركيبي معكوس

نام اساتید: سميه چماني
Somayyeh Chamaani
نام دانشجو : فاطمه حيدريان بائي