سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

آنتن همه جهتي دوبانده كوچك سازي شده براي ايستگاه پايه در شبكه هاي بدن محور

همکاران: سميه چماني, عليرضا اكبرپور
موضوع :