محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

بررسي تاثير بهسازي و بازسازي هدفمند انشعابات فرسوده در كاهش تعداد حوادث انشعابات شهر سبزوار

A study based on optimization and aimable reconstruction of old branches in reduction accidences in sabzevar city

نویسندگان: مهدي پيش يار, عباس روزبه , سيامك بوداقپور

Mahdi Pishyar, abas rouzbeh, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: دومين كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران و دومين همايش ملي عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشتي

2nd congeres on science and water and waset water engineering and 2nd national conference on the demand of drinking water and saftey

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

عوامل تشكيل باران اسيدي و اثرات آن بر سلامت انسان و محيط زيست

factors creating acidic rain and its effects on human saftey and environment

نویسندگان: سيامك بوداقپور, ابوذر رئوف خوش فطرت

Siyamak Boudaghpour, Aboozar Raouf Khosh Fetrat

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهندسي اب و محيط زيست

The 2nd international conference on water and environmental engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

هيدرولوژي در حال و آينده

Hydrologh at Present and Future

نویسندگان: سيامك بوداقپور, اشكان نخودچي

Siyamak Boudaghpour, Ashkan Nokhodchi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و توسعه شهري پايدار ايران

6th international conference civil engineering arcitecher and urban developement Iran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

بررسي مبادله آب مجازي و اثرات آن بر منابع آبي و محيط زيست كشور

A study Based on exchange of artificial water and its effects on water resources and country environment

نویسندگان: سيامك بوداقپور, محمدامين جعفري

Siyamak Boudaghpour, Mohammad Amin Jafari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مهنذسي محيط زيست با محوريت توسعه پايدار

The 4th I8nternational conference on Environmental Enqiueering with a focus on Sustainable Development

محل برگزاری: برزيل / Brazil

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴

اثرات زيست محيطي حفر تونل در لايه هاي خاك مناطق مختلف ايران

ENVIRONMENTAL EFFECTS OF TUNNEL DRILLING ON SOIL LAYERS IN DIFFERENT PARTS OF IRAN

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم طبيعي و محيط زيست

International Conference on Natural Science and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

Evaluating Practical Control Methods of Urban Runoff Case Study Tehran Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور, نيوشا امامي نژاد

Siyamak Boudaghpour, Newsha Emaminejad

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي

The 3rd International conference on the new Horizons in the civil Engineering Architecture and Urbanization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

مروري بر انواع خشكسالي ، علل ايجاد و پيامد هاي آن

A Review on types of draught causes of occurance and their effects

نویسندگان: سيامك بوداقپور, توحيد كاظمي

Siyamak Boudaghpour, Tohid Kazemi

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

the second international conference on the new horizons in the Agricultural sciences Natural Resources and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

مروري بر روشهاي كنترل و كاهش تبخير آب از مخازن و منابع آبي

A Study Based on Methods to control and reduction the evapouration from reservoirs and natural resources

نویسندگان: سيامك بوداقپور, ابوالفضل عباسي

Siyamak Boudaghpour, Abolfazl Abbasi

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

the second international conference on the new horizons in the Agricultural sciences Natural Resources and Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

آثار فعاليتهاي انساني بر درياچه ها و تالاب ها و راهكارهاي احيا

effects of human activities on lakes and Methods of Relife them

نویسندگان: سيامك بوداقپور, ابوذر رئوف خوش فطرت

Siyamak Boudaghpour, Aboozar Raouf Khosh Fetrat

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

the second international conference on the new horizons in the Agricultural sciences Natural Resources and Environment

محل برگزاری: تايلند / Thailand

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

ارزيابي وضعيت فلزات سنگين و ساير الودگي ها در رودخانه هاي بزرگ ايران

Evaluating the Heavy Metals and other pollutions in Major Rivers in Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش:

7th International Conference On Innovations In Chemical Biological Environmental And Food Sciences (ICBEFS-2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

مرور بر مفهوم، مطالعات و روش هاي مديريت پايدار منابع آب

A Review on the conseptual study bases on methods of water resources stable management

نویسندگان: سيامك بوداقپور, ابوالفضل همداني, مهشيد شهبازي سحراني, حسين زارعي

Siyamak Boudaghpour, Abolfazl Hamedani, Mahshid Shahbazi Sehrani, Hossein Zarei

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

Fifth International Conference in New Ideas in Agriculture Environment and Tourism

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

اثرات مخرب زيست محيطي سدها و سازه هاي هيدروليكي

The effect of environmental hazardous on dams and hydraulic structures

نویسندگان: سيامك بوداقپور, مهشيد شهبازي سحراني, مريم اسدي

Siyamak Boudaghpour, Mahshid Shahbazi Sehrani, Maryam Asadi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

Fifth International Conference in New Ideas in Agriculture Environment and Tourism

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

بررسي آلودگي آبهاي زيرزميني به نيترات ناشي از فعاليت هاي كشاورزي

A study based on ground water nitrojen pollution due to agricultering

نویسندگان: ساره آقابابائي, سيامك بوداقپور

Sareh Aghababaee, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

Fifth International Conference in New Ideas in Agriculture Environment and Tourism

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني به فلزات سنگين و اثرات آن بر سلامتي انسان

surface and ground water pollutions on heavy metals and their effects on human

نویسندگان: كيميا خانلري, سيامك بوداقپور

Kimia Khanlari, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

Fifth International Conference in New Ideas in Agriculture Environment and Tourism

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

تغيير اقليم و تاثير آن بر منابع آب

climate change and its effect on water resources

نویسندگان: سيامك بوداقپور, حسين زارعي, مهشيد شهبازي سحراني, ابوالفضل همداني

Siyamak Boudaghpour, Hossein Zarei, Mahshid Shahbazi Sehrani, Abolfazl Hamedani

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

Fifth International Conference in New Ideas in Agriculture Environment and Tourism

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

مروري بر وضعيت مديريت بحران جهاني آب

A Study on the condition water critical management globaly

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي در هزاره سوم

International Conference in Agriculture Environment and Natural Resources in Third Thousand

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

مقايسه ي روش هاي اندازه گيري اورانيوم در آب هاي زيرزميني

comparison between the methods of gauging uranium in grround water

نویسندگان: كيميا خانلري, سيامك بوداقپور, مهشيد شهبازي سحراني

Kimia Khanlari, Siyamak Boudaghpour, Mahshid Shahbazi Sehrani

عنوان همایش: همايش هاي بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

international conference on the new horizons in the agricultural sciences natural resources and environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

آلاينده هاي آب هاي زير زميني و راه كارهاي مقابله با آن ها

Ground water pollutions and the controlling methods

نویسندگان: سيامك بوداقپور, اميرحسين باوفا, مهشيد شهبازي سحراني

Siyamak Boudaghpour, Amirhossein Bavafa, Mahshid Shahbazi Sehrani

عنوان همایش: همايش هاي بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

international conference on the new horizons in the agricultural sciences natural resources and environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

مكان يابي ساخت تصفيه خانه فاضلاب به روش AHP و GIS (مطالعه موردي شهرستان خمين)

Location finder to built Refinery by using AHP and GIS Methods (case study khomein shahr)

نویسندگان: زهره يوسفي, سيامك بوداقپور

zohreh yousefi, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: همايش هاي بين المللي افق هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست

international conference on the new horizons in the agricultural sciences natural resources and environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

اثرات زيست محيطي روش هاي پيشگيري از تشكيل يخ زدگي در جاده هاي ايران

The environmental effect of predicted methods od iceing in roads in Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي فناوري هاي كارآمد و سازگار در راستاي پايداري كشاورزي، و ژئوپارك

The first international conference on officient and compatible with technologies to immortal agriculture natural resources and geopark

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

پيش بيني رسوب در مخزن به كمك تحليل هاي غيرخطي فازي و شبكه عصبي (مطالعه مو ردي سد وشمگير)

sediment prediction in reservior with the nonlinear analysis fazzi and nural network (case study voshmgir dam)

نویسندگان: رضا كيا, سيامك بوداقپور

reza kia, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: سومين كنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

Third international conference on resent research in civil engineering architecture and town planning

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

بررسي پراكنش آلودگي آرسنيكي آبهاي زيرزميني بخشي از دشت اراك با استفاده از GIS

Study of arsenic pollutios diffusion in ground water in a part of arak plain with the use of GIS

نویسندگان: محمد زاهدي پور, سيامك بوداقپور

Mohammad Zahedipour, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

International Conference in Civil Architecture Urban Managment and Environment in Third Thousand

محل برگزاری: تايلند / Thailand

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

تاثيرات خشكسالي بر كيفيت آب زيرزميني استان كرمانشاه در ايران

Effects of Drought on Groundwater Quality Conditions on Kermanshah Province in Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش:

6th International Conference on Biological Chemical Environmental Sciences (BCES-2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

بررسي آلودگي رودخانه ايران مطالعه موردي سه رودخانه كرج، ارس ،بهمنشير

Study Of pollutions in Iran rivers case study Rivers Karaj Aras Bahmanshir

نویسندگان: سعيد كنعاني, سيامك بوداقپور, احسان حسني بافراني

Saeed Kanani, Siyamak Boudaghpour, Ehsan Hasani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري

Second Internatinal Conference in new research on Civil Architectural Urban managment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

بررسي عوامل موثر بر رشد جلبك ها در منابع آبي

Study the effective factors on growing Algas in water resources

نویسندگان: احسان حسني بافراني, سيامك بوداقپور, سعيد كنعاني

Ehsan Hasani, Siyamak Boudaghpour, Saeed Kanani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري

Second Internatinal Conference in new research on Civil Architectural Urban managment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

ارزيابي و پيش بيني آلاينده هاي رودخانه آجي چاي در هنگام وقوع سيلاب ها با استفاده از نرم افزار Hec-Ras

asesment and prediction of pollutions in ajichai river at the time of flood accurance with use of Hec-Ras

نویسندگان: نعيم نظري, سيامك بوداقپور

naeim nazari, Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري

Second Internatinal Conference in new research on Civil Architectural Urban managment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تثبيت خاك هاي ريزدانه با استفاده از آهك و بررسي آثار زيست محيطي و اقتصادي آن

Stabilized soil consists of using lime and environmental and economic effects of it

نویسندگان: سيامك بوداقپور, كوشا كلهر

Siyamak Boudaghpour, Koosha Kalhor

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۱

ارزيابي اثرات زيست محيطي نمك مورد استفاده براي ذوب كردن يخ جاده هاي كوهستاني چالوس در شمال ايران

Evaluating Environmental Impacts of Salt Used for Deicing the Chalus Mountainous Road in North of Iran

نویسندگان: سيامك بوداقپور, مهدي فروغي, كوشا كلهر

Siyamak Boudaghpour, Mehdi Foroughi, Koosha Kalhor

عنوان همایش:

nternational Symposium on Green Sustainable Technology (ISGST2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

بررسي اثرات منابع آلاينده (شهري، صنعتي و كشاورزي) بر كيفيت آب رودخانه ارس و ارائه راهكارها

The effects of pollutant sources of urban industrial and agricultural) (on the Aras River and provide water quality solutions

نویسندگان: هانا جوادي نژاد, -- كاويانپور, سيامك بوداقپور, بهروز پيروز

, , Siyamak Boudaghpour,

عنوان همایش: اولين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

اثرات زيست محيطي آهك بر خواص مكانيكي خاك هاي ريزدانه تثبيت شده

Environmental Effects of Lime on Mechanical Characteristics of Stabilized Closed-texture Soils

نویسندگان: سيامك بوداقپور

Siyamak Boudaghpour

عنوان همایش: دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير

12th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction