مشخصات فردی

نام: سیامک

نام خانوادگی: بوداقپور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bodaghpour@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SiyamakBoudaghpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هیدرولوژی آب های زیرزمینی

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران