تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مدلسازي كيفيت هواي شهر تهران و بررسي روش هاي پيش بيني ميزان اوزن

نام اساتید: سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر محسن مير محمدي, مجيد احتشامي
Siyamak Boudaghpour, Majied Ehteshami, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : ماجده رجبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره براي گزينش نوع سامانه جداسازي آب شرب از غير شرب

نام اساتید: سيامك بوداقپور, افشين خشند, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر تقي عبادي
Siyamak Boudaghpour, Afshin Khoshand, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : عطا قرني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ارزيابي شاخصهاي زيست محيطي و بررسي آن در پروژه هاي معدني

نام اساتید: سيامك بوداقپور, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر احمد خدادادي
Siyamak Boudaghpour, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : سيدمحسن فضيلت

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بررسي عوامل ايجاد نشست و كنترل آن در شبكه هاي توزيع آب شهري

نام اساتید: سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر احمد خدادادي
Siyamak Boudaghpour, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : زهرا دانش انباردان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بررسي تغييرات زماني-مكاني و تعيين منابع آلاينده آبخوان جنوب تهران با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره

نام اساتید: سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, اميد پورعلي
Siyamak Boudaghpour, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami, Omid Pourali
نام دانشجو : اشكان قاسميان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

اندازه گيري گاز رادان در مناطق انتخابي شهر تهران با در نظر گرفتن شرايط زمين شناسي و ارزيابي ريسك آن

نام اساتید: سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, اميد پورعلي, محسن ميرمحمدي
Siyamak Boudaghpour, Majied Ehteshami, Omid Pourali,
نام دانشجو : مهشيد شهبازي سحراني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مدل ساي درزه در يك محيط گسسته اشباع با استفاده از روش منيفلد

نام اساتید: سيامك بوداقپور, حسن قاسم زاده, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود قضاوي, سعيدرضا صباغ يزدي, سهيل محمدي, علي پاك
Siyamak Boudaghpour, Hasan Ghasemzadeh, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Ghazavie, Saeid Reza Sabagh Yazdi, ,
نام دانشجو : محمد علي رمضان پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

بررسي اثرات زيست محيطي آنزيمهاي شوينده ها در آبهاي زيرزميني و راه كارهاي كاهش و كنترل با اثرات سوء

نام اساتید: سيامك بوداقپور, احمد عامري, مجيد احتشامي
Siyamak Boudaghpour, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : پوريا بذرگري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

بررسي روند پخش آلاينده هاي آب هاي زميني در محيط هاي متخلخل اشباع و غير اشباع با استفاده از روش شبكه هاي عصبي( مطالعه موردي فلزات سنگين دشت قزوين)

نام اساتید: سيامك بوداقپور, احد خدادادي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Siyamak Boudaghpour, , Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : حسين شمس

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بررسي عوامل ايجاد نشت و راهكارهاي كنترل ان د ر شبكه توزيع اب شهري و ارزيابي انتشار الاينده ها

نام اساتید: سيامك بوداقپور, فريدون وفايي
Siyamak Boudaghpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سپيده معمارزاده زنجاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بررسي و آناليز توزيع كلروفيل آ در درياها با استفاده از شبكه عصبي ( مطالعه موردي : درياي خزر )

نام اساتید: سيامك بوداقپور, علي اكبر آبكار, فريدون وفايي, سيد كاظم علوي پناه
Siyamak Boudaghpour, Aliakbar Abkar, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : هاجرسادات علي زاده مقدم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي كارايي جاذب ها در جلوگيري از نفوذ مواد نفتي (هيدروكربن ها آروماتيك چند حلقه اي ) به آبهاي زيرزميني و مدلسازي آن (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)

نام اساتید: فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami
نام دانشجو : حميد باقري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارزيابي شاخص هاي افزايش ارتفاع از طريق گرم كردن هواي زير

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, سيامك بوداقپور, فريدون وفايي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Siyamak Boudaghpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : نوشين صداقت

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارزيابي كيفيت جريان رودخانه درشرايط كم آبي وپر آبي حوزه وژيش بيني روند تغييرات پارامترهاي كيفي بااستفاده از نرم افزار

نام اساتید: سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : سيمين اعتصامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدل شبيه سازي روند تغييرات كيفي رودخانه كرخه وتحليل عدم قطعيت

نام اساتید: سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : علي ترابي ميبدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۵

ارزيابي زيست محيطي اثر نشت آلايندگي از طريق شكستگي به شبكه توزيع آب شهري با استفاده از مفاهيم آب به حساب نيامده و تعيين نقاط احتمالي شكست در سيستم هاي لوله اي تحت فشار

نام اساتید: سيامك بوداقپور, فريدون وفايي
Siyamak Boudaghpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : عليرضا سليماني

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۳۰

حذف فلزات سنگين فاضلاب ايران خودرو توسط صافي با تركيبات مختلف

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : حسين سبحاني شرامين

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۰

بهينه يابي تصفيه فاضلاب صنايع نفت

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور, بيژن نامدارزنگنه, سيداميرالدين صدر نژاد
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour, , Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : مصطفي محمدي

تاریخ:

تعيين مدل بهينه جريان و پارامترهاي كيفي در تصفيه فاضلاب به روش بركه تثبيت مطالعه موردي بركه تثبيت فولادشهر

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : شهره فنائي پور

تاریخ:

اثرمنابع آلاينده بر تغييرات اكسيژن محلول و دما (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : مهران زماني

تاریخ:

بهسازي و ارتقا كيفي فاضلاب حاوي مشتقات نفتي

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : محمد عجم

تاریخ:

كنترل گازهاي آلاينده توليد شده در صنايع با استفاده از فناوري نانو

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : مهشيد شهبازي سحراني

تاریخ:

كمينه كردن EPS با استفاده از روش هاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي

نام اساتید: سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : امين خسرواني

تاریخ:

توسعه مدل تخميني ذرات معلق بر اساس الگوريتم هاي عمق اپتكي هواويز سنجنده MODIS

نام اساتید: سيامك بوداقپور, محمدرضا صبور, مجيد احتشامي
Siyamak Boudaghpour, Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami
نام دانشجو : مژگان باقري نيا

تاریخ:

دفاع مجدد از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : نوشين توكلي

تاریخ:

بررسي ميزان حضور آلاينده ها ي نو ظهور در پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري و ارائه روش بهينه حذف نوع غالب با رويكرد استفاده مجدد از پساب

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : نوشين توكلي

تاریخ:

مقايسه ميزان جذب مواد آرايشي - بهذاشتي با مواد دارويي در خاك با استفاده از روش هاي نرم

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سحر فاطمي

تاریخ:

پيش بيني وضعيت آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از روش هاي ماشين لرنينگ

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : وحيد بكاميري

تاریخ:

بازيافت كبالت و ليتيوم از باتري هاي ليتيوم يوني موبايل

نام اساتید: سيامك بوداقپور, عليرضا بازارگان
Siyamak Boudaghpour, Alireza Bazargan
نام دانشجو : محمدمهدي ترابيان

تاریخ:

ارزيابي زيست محيطي تثبيت خاكستر زباله سوز با استفاده از ارزيابي چرخه عمر(LCA)

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سينا نوري

تاریخ:

استفاده از سنگ دانه هاي بازيافتي حاصل از پسماند عمليات گود برداري در شهر تهران براي توليد بتن سازه اي

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سهند كسايي پور

تاریخ:

بررسي تاثير تالاب هاي شهري در بهبود كيفيت منابع آبي

نام اساتید: سيامك بوداقپور
Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سيدعلي قوام