از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا تاریخ :

مدير گروه شيمي تجزيه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه شيمي تجزيه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

عضو شوراي ايمني

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي نانو مواد ،جداسازي و آناليز مقدار بسيار كم

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه بازنگري در شيوه هاي آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده ي شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

مدير فرهنگي پرديس