تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

تست هاي تشخيصي بر پايه ي كاغذ، نخ و فيلم نازك : نسل جديد از سنسورهاي ارزان و سريع براي شناسايي و اندازه گيري آناليت ها در نمونه هاي مختلف

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي, سعيد رعيتي, وحيد خاكي زاده
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi, Saeid Rayati, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : مينا فتوحي نانسا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

استفاده از گرافن اكسايد و هيدروكسيدهاي مضاعف لايه اي به منظور استخراج فاز جامد سرب در نمونه هاي مو و ناخن و داروهاي ضد قارچ در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, يداله يميني, وحيد خاكي زاده
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, , Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : آيلين برآبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مطالعه حذف يون مس توسط نانو ذرات گرافن اكسايد مغناطيسي اصلاح شده با يون فلزي و استخراج گزينش پذير سيستئين توسط روش ميكرواستخراج الكتروغشايي بر روي تراشه و اندازه گيري با پروب فلوئورسانس بر پايه مكانيسم خاموش- روشن توسط نقاط كوانتومي كربني نيتروژن - دوپ اصلاح شده با يون فلزي

نام اساتید: شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, ليدا فتوحي
Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : سيدمحمدحسين طباطبائي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

سنتز نانو جاذب هاي مغناطيسي صفحه اي و كاربرد آنها در استخراج فاز جامد داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي و كادميوم در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: شهرام صيدي, سرور رمضانپور, يداله يميني, سرور رمضانپور
Shahram Seidi, Sorour Ramezanpour, , Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : نگار صباحي موسوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز نانو ذرات هيدروكسيد مضاعف لايه اي و كاربرد آن در ميكرواستخراج فاز جامد به منظور اندازه گيري برخي تركيبات دارويي و سرب در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: شهرام صيدي, مريم رضازاده, احمد روح الهي, احمد روح الهي, سيدسعيد سيدحسيني داوراني
Shahram Seidi, Maryam Rezazadeh, Ahmad Roohollahi, Ahmad Roohollahi,
نام دانشجو : مهسا ترابي ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز و كاربرد نانو مواد كامپوزيتي جديد بر پايه گرافن اكسايد به منظور استخراج فاز جامد پخشي سرب در نمونه هاي شير

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, وحيد خاكي زاده, وحيد خاكي زاده, سيد سعيد سيد حسيني داوراني
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Vahid Khakyzadeh, Vahid Khakyzadeh,
نام دانشجو : عسل ميناسازي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

سنتز تعدادي از حلال هاي اتكتيك و وسيكل ها براي ميكرو استخراج برخي فلزات سنگين و تركيبات دارويي در نمونه هاي بيولوژيكي و كشاورزي

نام اساتید: علي جباري, شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سرور رمضانپور, مجيد جعفريان
Ali Jabbari, Shahram Seidi, Saeid Rayati, Sorour Ramezanpour, Majid Jafarian
نام دانشجو : ليلاسادات علوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

سنتز نانو مواد كامپوزيتي پليمر/ هيدروكسيد مضاعف لايه اي با استفاده از روش الكتروريسي به منظور استخراج فاز جامد برخي از مواد دارويي در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: شهرام صيدي, عبدالرضا محمدي زنديه, احمد روح الهي, احمد روح الهي, محمد رضايي
Shahram Seidi, Abdolreza Mohamadizandieh, Ahmad Roohollahi, Ahmad Roohollahi,
نام دانشجو : مريم دروديان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

سنتز نانو مواد كامپوزيتي جديد با استفاده از روش الكتروريسي و كاربرد آن در ميكرو استخراج فاز جامد پارابن ها از نمونه هاي شير

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, يداله يميني
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : النازسادات كريمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سنتز نانو جاذب هاي كامپوزيتي و كاربرد آنها در استخراج فاز جامد به منظور اندازه گيري برخي آلاينده هاي زيست محيطي

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي, مريم وثوق, احمد روح الهي
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi, , Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : حديث ابوالحسني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تهيه نانو ساختارها به روش هاي نوين مانند انتقال يون و بررسي تاثير نيروهاي كمكي الكتريكي و مغناطيسي بر كارايي روش ريز استخراج با جاذب فشرده

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, علي جباري, وحيد خاكي زاده, سرور رمضانپور
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Ali Jabbari, Vahid Khakyzadeh, Sorour Ramezanpour
نام دانشجو : مهشيد منوچهري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز و كاربرد نانو ساختارهاي هيدروكسيد مضاعف لايه اي در روش هاي استخراج فاز جامد به منظور اندازه گيري برخي تركيبات دارويي و آلاينده هاي زيست محيطي

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي, احمد روح الهي, يداله يميني
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi, Ahmad Roohollahi,
نام دانشجو : ساسان عشقي صنعتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

كاربرد روش هاي ريز استخراج ميكروفلوئيدي و نقاط كوانتومي به منظور اندازه گيري برخي تركيبات دارويي

نام اساتید: شهرام صيدي, علي جباري, علي جباري, يميني يدالله
Shahram Seidi, Ali Jabbari, Ali Jabbari,
نام دانشجو : ميرسينا هاشمي رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

سنتز نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و كاربرد آنها در استخراج و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي و آلاينده هاي آلي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, علي جباري, علي جباري, فرهاد رئوفي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Ali Jabbari, Ali Jabbari,
نام دانشجو : مريم عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

سنتز و كاربرد نانو ذرات مغناطيسي كامپوزيتي بر پايه گرافن اصلاح شده به منظور استخراج برخي يون هاي فلزي و اندازه گيري با روش اسپكترومتري جذبي اتمي

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي, احمد روح الهي
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : مهشيد مجد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

كاربرد روش ريز استخراج فاز مايع فيبر تو خالي به منظور اندازه گيري داروهاي ضد سرطان ، نازايي و فشار خون در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي, احمد روح الهي
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : سارا دولت آبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

سنتز كمك شده الكتريكي جاذبهاي جديد نانو ساختار كامپوزيتي و كاربرد آنها در استخراج و اندازه گيري با روشهاي كروماتوگرافي

نام اساتید: احمد روح الهي, شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Ahmad Roohollahi, Shahram Seidi, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : مينا علي دوست سحرخيزلاهيجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

سنتز و كاربرد نانو ذرات گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده به منظور استخراج و اندازه گيري مقادير بسيار كم جيوه در ماهي و پارابن ها در شير مادر

نام اساتید: شهرام صيدي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Shahram Seidi, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : مينا فتوحي نانساء

تاریخ:

استفاده از روش الكتروريسي به منظور تهيه نانو فيبرهاي اصلاح شده با بتا سيكلودكسترين جهت استخراج گزينش پذير تركيبات دارويي كايرال

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : فرناز زرودي

تاریخ:

تهيه فيبرهاي پوشش دهي شده با نانو ميله هاي هيدروكسيد مس اصلاح شده با هيدروكسيدهاي مضاعف لايه اي به منظور ميكرواستخراج فاز جامد به روش لوله هاي پر شده با فيبر

نام اساتید: شهرام صيدي, احمد روح الهي
Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi
نام دانشجو : سمانه اراسته

تاریخ:

استفاده از ميكرو استخراج الكتروغشايي بر روي تراشه و روش هاي باركد و آناليز رنگ توسط گوشي هاي هوشمند به منظور اندازه گيري در محل

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : سيده ياسمن رازقي

تاریخ:

استفاده از تيوب كربني اصلاح شده با پليمر هادي به منظور كوچك سازي استخراج فاز جامد كمك شده ي الكتريكي داخل لوله جهت پيش تغليظ داروهاي ضد التهاب غير استروييدي در نمونه هاي بيولوژيكي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : زينب فيض اللهي

تاریخ:

استفاده از روش الكتروريسي به منظور توسعه ي غشاهاي داراي حامل هاي تثبيت شده ي گرافن اكسايد و گرافن اكسايد اصلاح شده با مايعات يوني براي پيش تغليظ همزمان داروهاي اسيدي و بازي با روش استخراج الكتروغشايي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : فاطمه خيرخواه زاده

تاریخ:

استفاده از نانو ذرات بر پايه چهارچوب هاي آلي فلزي تبديل شده به هيدروكسيدهاي مضاعف لايه اي به منظور جذب كروم از پساب هاي صنعتي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : محمدجواد ذاكرنژاد

تاریخ:

تست هاي تشخيصي بر پايه كاغذ نخ و فيلم نازك نسل جديد از سنسورهاي ارزان و سريع براي شناسايي و اندازه گيري آناليت ها در نمونه هاي مختلف

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : مينا فتوحي نانسا

تاریخ:

استفاده از نانو ذرات بر پايه چهارچوب هاي آلي فلزي اصلاح شده به منظور جذب كروم از پساب هاي صنعتي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : محمدجواد ذاكرنژاد