مشخصات فردی

نام: شهرام

نام خانوادگی: صیدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.seidi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۰۶۴۲۲۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/ShahramSeidi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی تجزیه

واحد سازمانی: شیمی