تمرين پژوهش

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : فهيمه محمدي

استفاده ازنانو مواد مغناطيسي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : سيدجمال صادقي

استفاده از روش ريز استخراج الكترو غشايي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : نسرين مرادي

سنتز نانو ذرات مغناطيسي fe3o4 واستفاده از سورفكتان ها در حذف رنگ دانه ها

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : پريسا مهدوي

سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده با sio2 وكاربرد آن در حذف آلاينده هاي زيست محيطي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : مريم مختاري اسفيدواجاني

استفاده از روش ميكرو استخراج فاز جامدوكروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا بمنظورآناليز داروها

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : رضا رضائي

استفاده از روش ريزاستخراج

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : حانيه نورمحمدي

سنتزجاذب سيليكاي اصلاح شده

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : مرضيه عبدالحسيني

سنتزنانوساختار اصلاح شده

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : نگار صباحي موسوي

نانوذرات كامپوزيتي گرافن

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : سيدمحمدحسين طباطبائي نژاد

سنتز وكاربردي نانو مواد مغناطيسي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : زينب فيض اللهي

سنتز وكاربردهاي نانو كامپوزيت مغناطيسي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : مهدي حيدريان هريس

ساخت نانو كامپوزيت گرلفن

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : زهرا كرمي

استفاده از روش الكتروديسي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : فاطمه خيرخواه زاده

سنتز و كاربرد نانو ذرات مغناطيسي fe3o4

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : حسين تسنيم

استفاده از روش ميكرو استخراج فاز جامد فشرده شده در آناليز مواد دارويي و اندازه گيري بااچ پي ال سي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : امين زارعي

سنتز نانو ذرات مغناطيسي.....

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : پريچهر پورعطار

سنتز دي كلوژيند.......

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : مريم قاسمي

استخراج گزينش پذير داروهاي كايرال....

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : عطيه حسينخاني

استفاده از روش جديد ديسك چرخان اصلاح شده با غشاهاي.....

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : فائزه مسلمي

سنتز غشاهاي الكتروريستي شده و....

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : آيدا عبدي

تاریخ:

پروژه كارشناسي

نام اساتید: شهرام صيدي
Shahram Seidi
نام دانشجو : زينب الياسي