از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كارگروه روابط عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

مديريت دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

معاون اداري ومالي