تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

خرابي پيشرونده ساره هاي مجهز به ميراگر اصطكاكي سيلندري

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي, رضا كرمي محمدي, ساسان عشقي
Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : زبيده اميدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

كاربرد تحليل هزينه دوره عمر در طراحي بهينه سازه هاي فولادي مجهز به ميراگر اصطكاكي سيلندري

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, ساسان عشقي
Seyed Masoud Mirtaheri, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : سيدمحمد لاجوردي فاطمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

ارزيابي سازه هاي مجهز به ميرگرهاي اصطكاكي سيلندري تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, سيداكبر خليفه لو, مصطفي رضواني شريف, جناب آقاي دكتر عبدالرضا سروقد مقدم, مصطفي رضواني شريف
Seyed Masoud Mirtaheri, Seyed Akbar Khalifehloo, Mostafa Rezvani Sharief, , Mostafa Rezvani Sharief
نام دانشجو : محمدرضا رزاقيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

بررسي اثر قاب هاي بنايي بر خرابي پيشرونده به صورت سه بعدي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, مصطفي مسعودي, مصطفي مسعودي, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Seyed Masoud Mirtaheri, Mostafa Masoudi, Mostafa Masoudi,
نام دانشجو : ابوالفضل اصلي يلفاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

تحليل تجربي و عددي تخريب پيشرو در سازه هاي قاب خمشي با ستونهاي درختي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : محمد عباسي ذوقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

اثر پس لرزه در ميزان تغيير شكل ماندگار سازه هاي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : موسي دوستي راد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي رفتار لرزه اي و امكان كاربرد ستون هاي با پس كشيدگي در پايه هاي پل

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي, رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : مهرشاد اميني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

محاسبه ضريب رفتار و تغيير مكان هاي نسبي ماندگار ساختمان بتني مسلح شده با آلياژ حافظه دار سوپر الا ستيك

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : محمدرضا رجبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

بررسي آسيب پذيري ساختمان هاي موجود مهاربندي فولادي در زلزله هاي اخير و نحوه مقاوم سازي آن ها

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : ندا فرهودي نيري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

تعيين طول بهينه ي هسته ي فولادي مهاربندي هاي كمانش ناپذير

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : سعيد صحت پرچيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

كنترل غير فعال و نيمه فعال سازه ها به كمك ميرگرهاي اصطكاكي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي, سعيد صبوري قمي, رضا كرمي محمدي, محمدرضا كاويانپور
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi, Saeid Sabouri Ghomi, Reza Karami Mohammadi, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : حميد رحماني ساماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

ارزيابي لرزه اي و بهسازي منار تاريخي زين الدين كاشان

نام اساتید: مصطفي مسعودي, سيدمسعود ميرطاهري, محمود يحيايي
Mostafa Masoudi, Seyed Masoud Mirtaheri, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : علي عباسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

بررسي اثر ميانقاب هاي بنايي بر خرابي پيش رونده

نام اساتید: مصطفي مسعودي, رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, حمزه شكيب
Mostafa Masoudi, Reza Karami Mohammadi, Seyed Masoud Mirtaheri, Hamzeh Shakib
نام دانشجو : اميرحسين چگيني تلگرافچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

ارزيابي تحليلي و تجربي پانل هاي برشي مدولار فولادي با عناصر مرزي مستقل از ستون براي مقاوم سازي ساختمان هاي موجود

نام اساتید: اميرپيمان زندي, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي, رسول ميرقادري
Amir Peyman Zandi, Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : سيدمحمدرضا حاجي ميرصادقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

توسعه روابط شكنندگي لرزه اي براي تجهيزات و محتويات صنعتي سنگين با استفاده از روش هاي تحليلي

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, سيدمسعود ميرطاهري
Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : سعيد اسمعيلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰

بررسي رفتار قاب هاي بتني مسلح شده با آلياز حافظه دار

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, نادر فنائي, عبدالرضا سرو قد مقدم , رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Nader Fanaei, , Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : حسين خورشيدي ميانائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

مطالعه آزمايشگاهي فركانس ارتعاش آزاد ساختمان هاي موجود و مقايسه نتايج با آيين نامه

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, دكترعبدارضا سرومقدم, نادر فنائي
Seyed Masoud Mirtaheri, , Nader Fanaei
نام دانشجو : فاطمه صالحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

تعيين ضريب رفتار سازه هاي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي سيلندري

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, نادر فنائي
Seyed Masoud Mirtaheri, Nader Fanaei
نام دانشجو : مجتبي رفيعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۸

ارزيابي لرزه اي و تأثير بزرگنمايي حركت در ميراگرهاي اصطكاكي سيلندري

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, بهروز عسگريان
Seyed Masoud Mirtaheri, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حميد ميرزائي فرد

تاریخ:

بررسي انعطاف پذيري اتصالات سكوهاي ثابت فلزي دريايي و تاثير آن در تحليل ديناميكي غيرخطي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : حسينعلي ذاكري

تاریخ:

بررسي تاثير فاصله بين هسته و غلاف و نوع مواد پركننده بر عملكرد مهاربندهاي كمانش تاب

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : محمد شفيعيان

تاریخ:

مقايسه نتايج آزمايشگاهي و تحليلي در رفتار ديناميكي ساختمانهاي موجود

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : عليرضا آقاگلي

تاریخ:

بررسي تجربي مهاربندهاي كمانش تاب بهينه شده از نظر هندسي و مطالعه تاثير كاربرد آن در يك ساختمان متعارف بر اقتصاد طراحي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : علي قيدي

تاریخ:

فاصله ايمن ساختمانهاي مجاور در آئين نامه 2800 ايران و پيشنهاد روشهايي عملي جهت كاهش اثرات مخرب ضربه

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : سروش ماوندادي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي جاذب هاي PSS ( Phase Switched Screen ) و بررسي اثر صفحات امپدانسي در كنترل پهناي باند

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : عاطفه ميرزائيان تفتي

تاریخ:

تاثير انعطاف ژذيري اتصالات در تحليل ديناميكي سكو هاي زثابت فلزي دريايي در حالت سه بعدي

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, بهروز عسگريان
Seyed Masoud Mirtaheri, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مجتبي رسولي

تاریخ:

بررسي اثر زلزله هاي حوضه نزديك بر رفتار سازه ها با در نظر گرفتن ضوابط آيين نامه ايران

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : حميده خزاعي

تاریخ:

مدل سازي عددي سازه هاي فولادي تحت اثر بار انفجار براي كاهش خسارت

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : احسان شارعي

تاریخ:

ندازه گيري پريود چندين سازه فولادي و بتني با قاب هاي متفاوت در اثر ايجاد لرزه اجباري و مقايسه نتايج حاصل با تحليل ديناميكي و آيين نامه هاي متفاوت

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : پژمان پاك نيت جهرمي

تاریخ:

طراحي و مطالعه رفتار چرخه اي ميراگرهاي اصطكاك سينلدري با تولرانسها و طولهاي متفاوت

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, اميرپيمان زندي
Seyed Masoud Mirtaheri, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : سهند صمدي شريفي

تاریخ:

بررسي ضريب رفتار مهاربند هاي واگرا با تير رابط بلند و غير فعال

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : محمدرضا قديري

تاریخ:

بررسي عملكرد سازه هاي قاب خمشي با در نظر گرفتن اثرات مولفه قائم زلزله

نام اساتید: بهروز عسگريان, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : آناهيتا نوروزي

تاریخ:

بررسي كارايي و بهبود عملكرد جدا گر اصطكاكي آونگي نواري تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : اميرمسعود قرباني نيا

تاریخ:

ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي مجهز به ميراگر اصطكاكي با استفاده از روش زمان دوام

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : محمدمهدي برگي

تاریخ:

ارائه يك الگوريتم جديد جهت طراحي بهينه چند هدفه سازه ها بر اساس هزينه چرخه عمر

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
Seyed Masoud Mirtaheri, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : علي قاسم اف

تاریخ:

تحليل هزينه چرخه عمر اسكله هاي شمع و عرشه در شرايط خطر چند گانه

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : حميد ميرزايي فرد

تاریخ:

ارزيابي رفتار لرزه اي پل با پايه هاي پيش ساخته پس كشيده

نام اساتید: سيدمسعود ميرطاهري
Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : سعيد عظيمي مهرو